Krakchemia S.A

 
 

15.05.2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2019 Z DNIA 15.05.2019
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY LINII WIELOCELOWEJ

Zarząd spółki Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 15.05.2019 roku podpisał z Bank Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneks do umowy linii wielocelowej zawartej w dniu 15 marca 2018 roku („Umowa”).

Zgodnie z aneksem został wydłużony okres spłaty do dnia 28.06.2019 roku. Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia decyzji przez pozostałe banki kredytujące Spółkę o przedłużeniu okresów kredytowania o okres nie krótszy niż do 28.06.2019 r. i aktualizacji deklaracji wekslowych.

O wcześniejszych zmianach w/w Umowy, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2019 z dnia 17.04.2019 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR

 

 

15.05.2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2019 Z DNIA 15.05.2019
ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ I ANEKSU DO UMOWY O LIMIT NA GWARANCJE Z ALIOR BANK SA

Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje o zawarciu w dniu 15.05.2019 roku aneksu do umowy kredytowej nr U0003207958476/A o kredyt w rachunku bieżącym pomiędzy Spółką oraz Alior Bank S.A. („Umowa Kredytowa”).
Zgodnie z aneksem do Umowy Kredytowej data ostatecznej spłaty kredytu w wysokości 6 500 tys. PLN została przedłużona do dnia 28.06.2019 roku, nie dłużej jednak niż finansowanie udzielone przez inne banki finansujące Spółki.

O wcześniejszych zmianach Umowy Kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2019 z dnia 23.04.2019 roku.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 15.05.2019 roku zawarł aneks do umowy o limit na gwarancje Nr U0003207958476/B do łącznej kwoty 12.192.350,00 złotych zawartej pomiędzy Spółką a Alior Bank S.A. („Umowa o Limit”). Zgodnie z aneksem do Umowy o Limit okres wykorzystania limitu został ustalony do dnia 28.06.2019 roku. O zawarciu Umowy o Limit Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 15.04.2019 roku.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 – MAR
 

 

15.05.2019
RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2019 Z DNIA 15.05.2019
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 15.05.2019 roku podpisał z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 2.03.2004 roku („Umowa”). Zgodnie z aneksem do Umowy okres wykorzystania kredytu w zakresie kwoty 4 750 tys. PLN został wydłużony do dnia 27.06.2019 roku, a termin spłaty kredytu do dnia 28.06.2019 roku. Jednocześnie zostały dodane warunki do spełnienia przez Spółkę w terminie do dnia 20.05.2019 roku, polegające na dostarczeniu Bankowi aneksów potwierdzających przedłużenie kredytów przez pozostałe Banki finansujące w dotychczasowej wysokości, to jest Alior Bank SA 6,5 mln PLN i BOŚ Bank SA 10 mln PLN na okres nie krótszy niż do dnia 28.06.2019 roku oraz utrzymanie bez zmian wszystkich zabezpieczeń w/w kredytów do dnia 28.06.2019 roku. W przypadku:

-  spełnienia warunków dodatkowych środki z kredytu będą postawione do dyspozycji Spółki, - nie spełnienia warunków dodatkowych kredyt zostanie przeksięgowany na zadłużenie przeterminowane z datą 16.05.2019 roku, a wszystkie wpływy na rachunek bieżący Spółki za okres od dnia 16.05.2019 roku do dnia 20.05.2019 roku będą mogły zostać rozdysponowane zgodnie z dyspozycją Banku.

Zgodnie z postanowieniami dodatkowymi zawartymi w aneksie, Bank ma prawo do wypowiedzenia Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w przypadku wydania przez Urząd Skarbowy decyzji lub opinii, która w ocenie Banku zagraża terminowej spłacie kredytu.

O wcześniejszych zmianach w/w Umowy, Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym
nr 12/2019 z dnia 18.04.2019 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 

 

23.04.2019
RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2019 Z DNIA 23.04.2019
ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ

Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje o zawarciu w dniu 23.04.2019 roku aneksu do umowy kredytowej nr U0003207958476/A o kredyt w rachunku bieżącym („Umowa Kredytowa”) pomiędzy Spółką oraz Alior Bank S.A.
Zgodnie z aneksem do Umowy Kredytowej okres kredytowania na podstawie Umowy Kredytowej został skrócony do dnia 15.05.2019 roku w wysokości 6 500 tys. PLN. Pozostałe warunki Umowy Kredytowej nie uległy zmianie.

O wcześniejszych zmianach Umowy Kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym
nr 9/2019 z dnia 15.04.2019 roku.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 – MAR

 
 

 

18.04.2019
RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2019 Z DNIA 18.04.2019
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.

 Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 18.04.2019 roku otrzymał informację o podpisaniu przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) w dniu 17.04.2019 roku aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 2.03.2004 roku („Umowa”). Zgodnie z aneksem do Umowy okres wykorzystania kredytu
w zakresie kwoty 4 750 tys. PLN został skrócony do dnia 14.05.2019 roku, a termin spłaty kredytu do dnia 15.05.2019 roku. Jednocześnie zostały dodane warunki do spełnienia przez Spółkę w terminie do dnia 23.04.2019 roku, polegające na dostarczeniu Bankowi aneksów potwierdzających przedłużenie kredytów przez pozostałe Banki finansujące w dotychczasowej wysokości, to jest Alior Bank SA 6,5 mln PLN i BOŚ Bank SA 10 mln PLN na okres nie krótszy niż do dnia 15.05.2019 roku oraz utrzymanie bez zmian wszystkich zabezpieczeń w/w kredytów i faktoringu do dnia 15.05.2019 roku. W przypadku:

-  spełnienia warunków dodatkowych środki z kredytu będą postawione do dyspozycji Spółki, - nie spełnienia warunków dodatkowych kredyt zostanie przeksięgowany na zadłużenie przeterminowane z datą 17.04.2019 roku, a wszystkie wpływy na rachunek bieżący Spółki za okres od dnia 17.04.2019 roku do dnia 17.04.2019 roku będą mogły zostać rozdysponowane zgodnie z dyspozycją Banku.

O wcześniejszych zmianach w/w Umowy, Spółka informowała w raporcie bieżącym
nr 10/2019 z dnia 15.04.2019 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 

 
17.04.2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2019 Z DNIA 17.04.2019
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY LINII WIELOCELOWEJ

Zarząd spółki Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 17.04.2019 roku otrzymał informację o podpisaniu przez Bank Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneksu datowanego na dzień 15.04.2019 roku do umowy linii wielocelowej zawartej w dniu 15 marca 2018 roku („Umowa”) z Bankiem. Zgodnie z aneksem został wydłużony okres spłaty do dnia 15.05.2019 roku, zmianie uległa marża Banku i opłata administracyjna.

Zgodnie z postanowieniami dodatkowymi zawartymi w aneksie, Bank ma prawo do wypowiedzenia kredytu w przypadku, gdy wyniki kontroli skarbowej za okres od marca 2013 roku do grudnia 2015 roku będą zagrażać terminowej spłacie kredytu, a także gdy inne banki finansujące zdecydują o wycofaniu lub ograniczeniu finansowania, które w ocenie Banku mogą zagrozić kontynuacji  działalności lub gdy w terminie do dnia 17.04.2019 roku Spółka nie pozyska nabywcy na przedmiot zastawu w postaci instrumentów finansowych. O wcześniejszych zmianach w/w Umowy, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2019 z dnia 27.02.2019 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR

 

 
15.04.2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2019 Z DNIA 15.04.2019
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 15.04.2019 roku podpisał aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 2.03.2004 roku („Umowa”) zawartej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”). Zgodnie z aneksem do Umowy okres wykorzystania kredytu w zakresie kwoty 4 750 tys. PLN został przedłużony do dnia 14.06.2019 roku, a termin spłaty kredytu, został wydłużony do dnia 17.06.2019 roku. Jednocześnie zostały dodane warunki do spełnienia przez Spółkę w terminie do dnia 17.04.2019 roku, polegające na dostarczeniu Bankowi aneksów potwierdzających przedłużenie kredytów przez pozostałe Banki finansujące w dotychczasowej wysokości, to jest Alior Bank SA 6,5 mln PLN i BOŚ Bank SA 10 mln PLN oraz faktoringu w BOŚ Bank SA w wysokości nie niższej niż 600 tys. PLN na okres nie krótszy niż do dnia 17.06.2019 roku oraz utrzymanie bez zmian wszystkich zabezpieczeń w/w kredytów i faktoringu do dnia 17.06.2019 roku. W przypadku:

-      spełnienia warunków dodatkowych środki z kredytu będą postawione do dyspozycji Spółki od dnia 17.04.2019 roku,

-      nie spełnienia warunków dodatkowych kredyt zostanie przeksięgowany na zadłużenie przeterminowane z datą 15.04.2019 roku, a wszystkie wpływy na rachunek bieżący Spółki za okres od dnia 15.04.2019 roku do dnia 17.04.2019 roku będą mogły zostać rozdysponowane zgodnie z dyspozycją Banku.

O wcześniejszych zmianach w/w Umowy, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2019 z dnia 13.03.2019 roku.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 

 

15.04.2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2019 Z DNIA 15.04.2019
ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ I ANEKSU DO UMOWY O LIMIT NA GWARANCJE Z ALIOR BANK SA

Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje o zawarciu w dniu 15.04.2019 roku aneksu do umowy kredytowej nr U0003207958476/A o kredyt w rachunku bieżącym pomiędzy Spółką oraz Alior Bank S.A. („Umowa Kredytowa”).
Zgodnie z aneksem do Umowy Kredytowej okres kredytowania na podstawie Umowy Kredytowej został przedłużony w wysokości 6 500 tys. PLN do dnia 15.06.2019 roku. Pozostałe warunki Umowy Kredytowej nie uległy zmianie.

O wcześniejszych zmianach Umowy Kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2019 z dnia 25.03.2019 roku.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 15.04.2019 roku zawarł aneks do umowy o limit na gwarancje Nr U0003207958476/B do łącznej kwoty 12.192.350,00 złotych zawartej pomiędzy Spółką a Alior Bank S.A. („Umowa o Limit”). Zgodnie z aneksem do Umowy o Limit okres wykorzystania limitu został ustalony do dnia 30.04.2019 roku. O zawarciu Umowy o Limit Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 17/2018 z dnia 11.07.2018 roku.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 – MAR

 
 

 

29.03.2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2019 Z DNIA 29.03.2019
WSTĘPNE WYNIKI FINANSOWE ZA 2018 ROK

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wstępne niezaudytowane wybrane skonsolidowane dane finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku:

  1. a) Przychody netto ze sprzedaży – 225 576 tys. zł
  2. b) Strata operacyjna – 12 742 tys. zł
  3. c) Strata netto – 11 778 tys. zł

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Spółka zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny aktywów  utworzyła odpisy aktualizacyjne aktywów trwałych i aktywów finansowych w wysokości
4 767 tys. zł (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), które mają wpływ na wynik finansowy.

Zarząd Krakchemia SA informuje również, że w dniu 29 marca 2019 r. przeprowadził testy na utratę wartości przejętej firmy Maximex Sp. z o.o. Spółka Maximex Sp. z o.o. była objęta akwizycją Spółki na podstawie umowy sprzedaży udziałów z dnia 7 sierpnia 2007 r., a następnie uległa połączeniu ze Spółką. Konieczność kontrolowania wartości firmy w czasie wynika z MSR 36. Test na utratę wartości został skonstruowany w oparciu o obroty ilościowe materiałem będącym podstawą działalności firmy tj. granulatem tworzyw sztucznych. Na skutek spadku obrotu ilościowego granulatów tworzyw sztucznych  w Spółce w 2018 roku poniżej wartości progowej określonej w teście na utratę wartości, powstała konieczność korekty wartości goodwill wynoszącej 6 101 tys. o 14% tj. proporcjonalnie do spadku obrotu ilościowego w stosunku do wartości progowej. W wyniku wykonanego testu dokonano odpisu aktualizacyjnego o wartości 1 239 tys. złotych.

Przedstawione powyżej wartości odpisów w łącznej kwocie 6 006 tys. zł mają charakter szacunkowy i mogą podlegać korektom. Ostateczne wartości odpisów zostaną przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2018 rok.

Zarząd Spółki jednocześnie wskazuje, że przedstawione szacunki wyniku finansowego:

- są wstępne i nie podlegały badaniu biegłego rewidenta;

- zostały opracowane według najlepszej wiedzy posiadanej na dzień ich sporządzania;

- powstały w oparciu o założenie, że nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wyniki finansowe po dniu opublikowania szacunkowych danych.

Zarząd Spółki zaznacza, że ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie rocznym (czyli 30 kwietnia 2019 r.) i mogą różnić się od wskazanych powyżej wstępnych danych finansowych.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR

 

 

25.03.2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2019 Z DNIA 25.03.2019 R.
ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z ALIOR BANK SA

Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje o zawarciu w dniu 25 marca 2019 roku aneksu do umowy kredytowej nr U0003207958476/A o kredyt w rachunku bieżącym pomiędzy Spółką oraz Alior Bank S.A. („Umowa Kredytowa”).
Zgodnie z aneksem do Umowy Kredytowej okres kredytowania na podstawie Umowy Kredytowej został przedłużony w wysokości 6 500 tys. PLN w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 roku.
Pozostałe warunki Umowy Kredytowej nie uległy zmianie.

O wcześniejszych zmianach Umowy Kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2019 z dnia 28.02.2019 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 – MAR

 


 
 21.03.2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2019 Z DNIA 21.03.2019
POWOŁANIE ZARZĄDU KRAKCHEMIA S.A. NA NOWĄ KADENCJĘ

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Rada Nadzorcza KRAKCHEMIA S.A. na posiedzeniu w dniu 21.03.2019 roku podjęła uchwałę w sprawie wyboru Zarządu Spółki na nową kadencję, zgodnie z którą Rada Nadzorcza KRAKCHEMIA S.A. na podstawie § 5 ust.1 pkt. 1.1 Statutu Spółki postanawia, że Zarząd Spółki składać się będzie z dwóch osób. Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu:

  • Pana Andrzeja Zdebskiego – Prezes Zarządu,
  • Pana Łukasz Adacha – Wiceprezes Zarządu.

 

Pan Andrzej Zdebski – Prezes Zarządu
Funkcja pełniona w przedsiębiorstwie Emitenta: Prezes Zarządu

Andrzej Zdebski – adwokat , menedżer , działacz samorządów gospodarczych. Prezes Zarządu Krakchemia S.A., Konsul Honorowy Republiki Chile w Krakowie, Radca IPH w Krakowie, Członek RN KCI SA i Cliffsidebrokers SA, członek Zarządu ISS. W przeszłości m.in. : asystent w KPMP UJ w Krakowie, wiceminister gospodarki i pracy , Prezes Zarządu PAIiIZ , dyrektor w sektorze bankowym, członek RN: BGK SA, BGŻ SA, Unimil SA, Zelmer SA, MPL Balice w Krakowie, wieloletni Prezydent IPH w Krakowie.

Pan Andrzej Zdebski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Łukasz Adach – Wiceprezes Zarządu
Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Wiceprezes Zarządu

Łukasz Adach posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz IESE University of Navarra w Barcelonie.

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe, które zdobył pracując w bankach komercyjnych w Polsce i za granicą. Od dziesięciu lat zajmuje się świadczeniem usług doradczych z zakresu zarządzania, finansów i restrukturyzacji.

Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1097, certyfikat PRINCE-2. Biegle włada językiem polskim, angielskim, a także w stopniu podstawowym językiem niemieckim, rosyjskim i duńskim.

Pełni funkcję Prezesa Zarządu w ADAH Sp. z o.o. – spółce zajmującej się doradztwem biznesowym oraz Członka Rady Nadzorczej w Terravita Sp. z o.o., Poznań oraz Dent-a-Medical S.A., Kraków.

Pan Łukasz Adach nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

 

13.03.2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2019 Z DNIA 13.03.2019
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 13 marca 2019 roku podpisał aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 2 marca 2004 roku („Umowa”) zawartej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”). Zgodnie z aneksem do Umowy okres wykorzystania kredytu w zakresie kwoty 4 750 tys. PLN został przedłużony do dnia 14 kwietnia 2019 roku. Zmianie uległ również termin spłaty kredytu, który wydłużony został do dnia 15 kwietnia 2019 roku.

O wcześniejszych zmianach Umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2018 z dnia 3.12.2018 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR

 

 

28.02.2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2019 Z DNIA 28.02.2019 R.
ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z ALIOR BANK SA

Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje o zawarciu w dniu 28 lutego 2019 roku aneksu do umowy kredytowej nr U0003207958476/A o kredyt w rachunku bieżącym pomiędzy Spółką oraz Alior Bank S.A. („Umowa Kredytowa”).
Zgodnie z aneksem do Umowy Kredytowej okres kredytowania na podstawie Umowy Kredytowej został przedłużony w wysokości 6 500 tys. PLN w terminie do dnia 27 marca 2019 roku.
Pozostałe warunki Umowy Kredytowej nie uległy zmianie.

O zawarciu Umowy Kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2017 z dnia 14.06.2017 roku, a o zmianach w raporcie bieżącym nr 17/2018 z dnia 11.07.2018 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 – MAR

 

 
 
27.02.2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2019 Z DNIA 27.02.2019
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY LINII WIELOCELOWEJ

Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 27 lutego 2019 roku Spółka podpisała aneks do umowy linii wielocelowej zawartej w dniu 15 marca 2018 roku („Umowa”) z Bankiem Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2018 z dnia 15.03.2018 r., wydłużający czas trwania umowy do dnia 15.04.2019 r.
Pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: 
Art. 17 ust.1  MAR

 

 

27.02.2019
RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2019 Z DNIA 27.02.2019
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY O LINIĘ FAKTORINGOWĄ Z PRAWEM REGRESU W OBROCIE KRAJOWYM

Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 27 lutego 2019 roku Spółka podpisała aneks do umowy o linię faktoringową z prawem regresu w obrocie krajowym zawartej w dniu 28 lutego 2017 roku („Umowa”) z Bankiem Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2017 z dnia 28.02.2017 r., a o zmianach w raporcie bieżącym nr 4/2018 z dnia 1.03.2018 roku,  wydłużający okres dostępności limitu do dnia 27.03.2019 r.
Pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: 
Art. 17 ust.1  MAR

 

 

30.01.2019
RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2019 Z DNIA 30.01.2019
TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2019 ROKU

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku: 

  1. Terminy przekazywania raportów kwartalnych: 
  2. za I kwartał 2019 roku – 29.05.2019 (środa)
  3. za III kwartał 2019 roku – 28.11.2019 (czwartek)  
  4. Termin przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku – 30.09.2019 (poniedziałek)  

III. Termin przekazania raportu rocznego za 2018 rok – 30.04.2019 (wtorek) 

Spółka nie publikuje raportu okresowego za IV kwartał 2018 roku oraz raportu okresowego za II kwartał 2019 roku zgodnie z zapisami § 79 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim