Krakchemia S.A

Konkurs Bralen FB 08 12

Krakchemia S.A. (dalej jako „Zamawiający”) zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest zawarcie umowy na zakup wraz z dostawą do Zamawiającego granulatu tworzywa sztucznego - Polietylen LDPE Bralen FB 08 12

Krakchemia S.A. (dalej jako „Zamawiający”) zaprasza Państwa do złożenia oferty
w postępowaniu, którego przedmiotem jest zawarcie umowy na zakup wraz z dostawą
do Zamawiającego granulatu tworzywa sztucznego - Polietylen LDPE Bralen FB 08 12 

ZAMAWIAJĄCY:

 1. Krakchemia S.A.
  Powstania Listopadowego 14
  30-298 Kraków

NIP: PL945 19 23 562

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
  1. Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostawę Polietylenu LDPE Bralen + FB 08 12 (oryginał), w ilości : 4 x 23.375 kg, zapakowanego w worki 25 kg/paleta 1.375 kg.
  2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 10, 11 tydzień 2020 roku , dostawa w ilości minimum 2 x 23.375 kg w każdym kolejnym tygodniu wykonywania Umowy.
  3. Adres dostawy - Magazyn Krakchemia tj. Kraków, ul. Powstania Listopadowego 14, 30-298 Kraków. Zamawiający pracuje od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 16.00, w piątki od 8.00 do 14.00.
  4. Termin płatności – płatność w dniu dostawy.
  5. Istotne warunki realizacji zamówienia:
   1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. O terminie i godzinie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego co najmniej 1 dzień przed planowaną dostawą.
   2. Wartość opakowania, przewozu, ubezpieczenia i rozładunku wliczona jest w wartość przedmiotu zamówienia (wynagrodzenie Wykonawcy).
 • Koszty ubezpieczenia przedmiotu zamówienia na czas transportu obciążają Wykonawcę.
 1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne przedmiotu zamówienia.
 2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy oraz uszkodzenie opakowań i towarów w trakcie transportu.
 3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu zamówienia.
 • Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie zmuszony wydać przedmiot umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej kwoty.
 • Odbiór przedmiotu zamówienia dokonywany będzie na podstawie dowodu dostawy podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego.
 1. Towar dostarczony Zamawiającemu w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia będzie fabrycznie nowy, nieużywany , posiadający wymagane prawem certyfikaty i atesty.

 

 • OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 1. Oferta powinna być przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik
  nr 1 do konkursu ofert wraz z załącznikami wskazanymi w punkcie VIII poniżej.
 2. Oferta powinna zawierać cenę przedmiotu zamówienia wyrażoną w PLN netto oraz harmonogram dostaw (tydzień dostawy wraz z deklarowaną ilością przedmiotu zamówienia).
 3. Oferta powinna być opatrzona podpisem, pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres oferenta, numer NIP, numer telefonu, osobę do kontaktu.
 4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.
 1. DOKUMENTY WYMAGANE DO DOSTARCZENIA ZAMAWIAJACEMU WRAZ Z DOSTAWĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Certyfikat jakości przedmiotu zamówienia
 2. Dokument WZ
 3. Faktura VAT

 

 1. ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJACEGO
 1. Zamawiający nie jest związany postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych i zastrzega sobie prawo do:
  1. swobodnego wyboru Oferenta według przyjętych kryteriów oceny, odwołania, zamknięcia procesu wyboru Wykonawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny. Z tego tytułu Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego,
  2. możliwości modyfikowania zakresu zamówienia, dokonywania korekt i uściśleń zakresu zamówienia w czasie analizy ofert, prosząc o ewentualną ich aktualizację w trakcie prowadzonych negocjacji,
  3. dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych ofert oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Wykonawcą, wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej oferty na zapytanie ofertowe.
  4. Oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że umowa pomiędzy zamawiającym a Oferentem zostanie zawarta z chwilą podpisania jej przez uprawnionych przedstawicieli obydwu Stron.
  5. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przysługuje mu wobec zamawiającego prawo żądania zwrotu tych kosztów.
  6. Niniejsze zaproszenie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c
  7. Negocjacje z przedstawicielami Oferentów odbędą się w terminie wyznaczonym

przez Zamawiającego.

  1. Przedstawiciel Oferenta podczas negocjacji powinien posiadać pełnomocnictwo do reprezentowania firmy i zaciągania zobowiązań oraz wszelkich czynności niezbędnych do prowadzenia negocjacji.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Oferta powinna być przesłana w formie skanu dokumentu na email: konkurs@krakchemia.com.pl do dnia 2.03.2020r. do godziny 14.00.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. Otwarcie ofert nastąpi bez udziału przedstawicieli Oferentów. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 • TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ


14 dni od końca terminu składania ofert.

 

 • WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU WERYFIKACJA WIARYGODNOŚCI NA ETAPIE WYBORU OFERTY

 

 1. Aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek
 2. Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z płatnością podatków z Urzędu Skarbowego
 3. Ankieta dostawcy stanowiąca załącznik nr 3 do konkursu ofert
 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS/CEIDG
 5. UPO – potwierdzenie złożenia ostatniej deklaracji VAT

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Krakchemia S.A. zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w ofercie adres e-mail.
  2. W ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania nastąpi podpisanie umowy z Wykonawcą.

 

 

Załączniki do Zapytania Ofertowego:

 1. Załącznik nr 1 Oferta z harmonogramem dostaw
 2. Załącznik nr 2 Wzór Umowy na sprzedaż i dostawę granulatów
 3. Załącznik nr 3 Ankieta Dostawcy