Krakchemia S.A

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 30.06.2020 R. WRAZ Z WYNIKAMI GŁOSOWAŃ

UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego obrad Panią Katarzynę Ishikawę.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.204.516, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 46,72%

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.204.516 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.    

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej z uwagi na zapewnienie elektronicznego systemu liczenia głosów.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.204.516, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 46,72%

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.204.516 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                           

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.204.516, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 46,72%

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.204.516 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.      

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, w skład którego wchodzą:

  1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 72.905.295,84 złotych;
  2. Sprawozdanie z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 13.008.788,59 złotych;
  3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 12.536.095,39 złotych;
  4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 14.353.799,29 złotych;
  5. Noty do sprawozdania finansowego.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.462.553, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,58%

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.462.553 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                      

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.462.553, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,58%

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.462.553 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.        

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia, iż strata netto w roku obrotowym 2019 za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w wysokości 13.008.788,59 złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.462.553, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,58%

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.462.553 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.            

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.402.553, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 37,81%

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.402.553 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Łukaszowi Adachowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019, to jest za okres od dnia 21 marca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 3.402.553, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 37,81%

Za przyjęciem uchwały oddano: 3.402.553 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.       

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 21 marca 2019 roku.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.462.553, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,58%

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.462.553 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.           

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 1.500.167, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 16,67%

Za przyjęciem uchwały oddano: 1.500.167 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.        

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.462.553, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,58%

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.462.553 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.        

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Władysławowi Kardasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

 Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.462.553, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,58%

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.462.553 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.     

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Wacławowi Andruszko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 za okres od dnia 25 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

 Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.462.553, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,58%

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.462.553 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

                        

UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.            

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Hajbos absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 za okres od dnia 25 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.462.553, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,58%

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.462.553 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Katarzynie Siedleckiej Hajbos absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 25 czerwca 2019 roku.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.462.553, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,58%

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.462.553 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.              

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Frydrychowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 25 czerwca 2019 roku.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.462.553, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,58%

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.462.553 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.    

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Hajbosa.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.462.553, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,58%

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.462.553 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.           

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Pana Wacława Andruszko.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.462.553, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,58%

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.462.553 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Szumańskiego.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.462.553, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,58%

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.462.553 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.                             

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Matusiaka.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.462.553, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,58%

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.462.553 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.      

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Krakchemia S.A., która stanowi Załącznik nr 1 do uchwały.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.462.553, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,58%

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.280.423 głosy "za", 182.130  głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.      

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia o zaprzestaniu stosowania dla celów sprawozdań finansowych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. Sprawozdania finansowe Spółki począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. będą sporządzane zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351).

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.462.553, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,58%

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.462.553 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".