Krakchemia S.A

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 7.02.2008 r.:

 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej;
5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
7. Zamknięcie obrad.

 


Wykaz uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z dnia 7.02.2008 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. podjęło w dniu 7.02.2008 r. następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/02/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 7.02.2008 r., w sprawie wyboru przewodniczącego obrad.
„ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego obrad Pana Mariusza Wojdon. ”

Uchwała Nr 2/02/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 7.02.2008 r., w sprawie wyboru sekretarza obrad.
„ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na sekretarza obrad Pana Sławomira Piecka. ”

Uchwała Nr 3/02/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 7.02.2008 r., w sprawie powołania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

„ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w osobach :
1. Andrzej Zdebski
2. Paweł Szydłowski
3. Włodzimierz Oprzędek. ”

Uchwała Nr 4/02/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 7.02.2008 r., w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.
„ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad. ”

Uchwała Nr 5/02/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 7.02.2008 r., w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
„ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie podejmuje uchwałę o powołaniu Grzegorza Hajdarowicza do pełnienia funkcji członka Rady
Nadzorczej Spółki. ”

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do protokołu nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
 

 


 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 26.06.2008 r.:


1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej;
5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007;
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
KRAKCHEMIA S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KRAKCHEMIA S.A. za rok obrotowy 2007;
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2007;
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
    I. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007;
   II. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRAKCHEMIA S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KRAKCHEMIA S.A. za rok
       obrotowy 2007;
  III. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007;
  IV. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu co do
       zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2007;
  V. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007;
  VI. przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2007;
10. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z MAXIMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.
11. Zamknięcie obrad.

 

 

Wykaz uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z dnia 26.06.2008 r.

 

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie wyboru przewodniczącego obrad.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na przewodniczącego obrad Panią Katarzynę Ishikawa”

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie wyboru sekretarza obrad.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na sekretarza obrad Pana Włodzimierza Oprzędek. ”

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie powołania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie:
1. Sławomir Piecka,
2. Paweł Szydłowski,
3. Mariusz Wojdon. ”

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2007.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395§2 pkt 1 ksh zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2007 rok, w skład którego wchodzą:
a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 97 397 000 zł;

b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1 773 000 zł;

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 35 800 000 zł;

d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zmiejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 693 000 zł;

e) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. ”


Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRAKCHEMIA S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KRAKCHEMIA S.A. za rok obrotowy 2007.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395§2 pkt 1 ksh zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRAKCHEMIA S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej KRAKCHEMIA S.A. za rok obrotowy 2007, w skład którego wchodzą:
f) bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 105 568 000 zł;

g) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2 819 000 zł;

h) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 36 845 000 zł;

i) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13 499 000 zł;

j) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. ”Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie absolutorium dla Pana Andrzeja Zdebskiego z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2007.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2pkt3 ksh udziela Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2007. ”

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie absolutorium dla Pana Bogdana Wrześniaka z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2007.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2pkt3 ksh udziela Panu Bogdanowi Wrześniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2007. ”

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie absolutorium dla Pana Włodzimierza Oprzędka z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2007.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2pkt3 ksh udziela Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2007.”


Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu, co do zadysponowania zyskiem w roku obrotowym 2007.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosek Zarządu, co do zadysponowania zyskiem w roku obrotowym 2007.”

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie absolutorium dla Pana Jerzego Mazgaja z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2pkt3 ksh udziela Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007. ”


Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie absolutorium dla Pana Grzegorza Pilcha z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2pkt3 ksh udziela Panu Grzegorzowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007. ”

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie absolutorium dla Pana Mariusza Wojdona z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2pkt3 ksh udziela Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007. ”

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie absolutorium dla Pana Konrada Hernika z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2pkt3 ksh udziela Panu Konradowi Hernikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007. ”

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie absolutorium dla Pana Zbigniewa Ćwiąkalskiego z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2pkt3 ksh udziela Panu Zbigniewowi Ćwiąkalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007. ”

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie absolutorium dla Pani Barbary Mazgaj z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2pkt3 ksh udziela Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007. ”

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2007.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395§2 pkt 2 ksh przeznacza cały zysk netto za rok obrotowy 2007 w kwocie 1 773 552,39 zł na kapitał zapasowy. ”

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie połączenia Spółki z Maximex Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.

„Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na połączenie KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie z MAXIMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000096284 w drodze przejęcia MAXIMEX Sp. z o.o. przez KRAKCHEMIA S.A. (artykuł 492 § 1 pkt. 1 KSH), na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 69/2008 (2918) z dnia 8 kwietnia 2008 r.”
 

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do protokołu nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. za 2007 rok

Zwięzła ocena sytuacji KRAKCHEMIA S.A. sporządzona przez Radę Nadzorczą dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki za 2007 rok