Krakchemia S.A

18.12.2007

RAPORT BIEŻĄCY NR 29/2007 Z DNIA 18.12.2007

ZAWARCIE UMOWY KREDYTOWEJ Z PKO BP S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 18.12.2007r. Spółka podpisała umowę kredytową z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie.

Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu w formie limitu kredytu wielocelowego w wysokości 40 milionów złotych, z czego w ramach tego limitu PKO BP SA:

1. udzieliło kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 10 milionów złotych na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności.

(w dniu 18.12.2007r. złożono dyspozycję uruchomienia kredytu, który zastąpił dotychczasowy kredyt w tej samej wysokości 10 milionów złotych, a jego termin spłaty przypada na 20.12.2007r.)

2. udzieli gwarancji bankowych do wysokości 27 milionów złotych

(kwota 22 miliony złotych zostanie przeznaczona na gwarancję bankową dla partnera handlowego, w zamian za dotychczasowe poręczenie w tej samej kwocie, udzielone przez ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie)

3. dokona otwarcia akredytyw dokumentowych, na podstawie zleceń otwarcia akredytyw, do wysokości 3 milionów złotych.

Oprocentowanie limitu ustalane jest w stosunku rocznym, według stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę banku. Stawkę referencyjną stanowi WIBOR 1M.


Zabezpieczenie umowy stanowią :
1) zastaw rejestrowy na środkach obrotowych (zapasy) o łącznej wartości 10.000.000,00 PLN,
2) przelew praw z umowy ubezpieczenia środków obrotowych, stanowiących przedmiot zastawu rejestrowego,
3) blokada środków pieniężnych na rachunku lokaty terminowej, w wysokości stanowiącej minimum 30% zaangażowania z tytułu wykorzystanego limitu na gwarancje bankowe,
4) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego KRAKCHEMIA S.A. prowadzonego w BRE BANK S.A. Oddział w Krakowie,

5) klauzula potrącenia z rachunków bieżących Kredytobiorcy prowadzonych przez PKO BP SA Oddział 6 w Krakowie


26.11.2007

RAPORT BIEŻĄCY NR 28/2007 Z DNIA 26.11.2007
NABYCIE AKCJI SPÓŁKI PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 26.11.2007 r. otrzymał w trybie art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005 o obrocie instrumentami finansowymi informację o nabyciu przez Prezesa Zarządu KRAKCHEMIA S.A. – Andrzeja Zdebskiego 11 300 akcji Spółki za średnią cenę 3,87 PLN.


21.11.2007

RAPORT BIEŻĄCY NR 27/2007 Z DNIA 21.11.2007
REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 20.11.2007 r. otrzymał oświadczenie Pana Zbigniewa Ćwiąkalskiego o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. ze skutkiem natychmiastowym.


08.11.2007

RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2007 Z DNIA 8.11.2007
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta trójstronna umowa dystrybucyjna pomiędzy Krakchemia S.A., Basell Sales & Marketing Company B.V. (BSM) z siedzibą w Hoofddorp w Holandii oraz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS) z siedzibą w Płocku.

Przedmiotem umowy jest ścisła współpraca w zakresie sprzedaży i dystrybucji granulatów tworzyw sztucznych.

Na mocy przedmiotowej umowy spółka jest jednym z głównych wskazanych przez BSM oraz BOPS, dystrybutorów produktów określonych w umowie, na terytorium Polski. Produkty te są wytwarzane i pakowane pod znakami handlowymi BSM.

Umowa została zawarta na czas oznaczony do 31 grudnia 2009 r. i przewiduje 6 miesięczny okres wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że nie może zostać wypowiedziana wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od jej zawarcia.

Niezależnie od wszystkich innych posiadanych praw, każdej ze stron umowy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy na piśmie z efektem natychmiastowym, jeżeli:

1) jedna ze Stron w poważny sposób naruszy jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy oraz (jeżeli naruszenie jest możliwe do naprawienia) nie naprawi naruszenia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania informacji o naruszeniu,

2) przeciwko jednej ze Stron lub przez nią rozpoczęte zostało postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, lub też nastąpiło wyznaczenia syndyka, zarządu komisarycznego lub nastąpił odpowiednik takiego postępowania, lub też istnieją warunki, które mogą prowadzić do takich wypadków,

3) nastąpiła zmiana w kontroli nad Spółką.

Przedmiotowa umowa jest kontynuacją współpracy prowadzonej od 2004 roku z Basell Polyolefines BV.BA oraz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. na podstawie umów z 24 listopada 2004 roku oraz 26 kwietnia 2006 roku.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wielkość transakcji handlowych, których roczna wartość kilkukrotnie przekracza kapitały własne Spółki.


05.11.2007

RAPORT BIEŻĄCY NR 25/2007 Z DNIA 05.11.2007
ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2007 ROKU

Zarząd KRAKCHEMIA SA informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2007 roku. Raport ten zostanie opublikowany w dniu 12 listopada 2007 roku. O terminach publikacji raportów okresowych Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2007 z dnia 24 września 2007 roku.


Podstawa prawna:

§100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz .U. 2005, nr 209, poz. 1744)


17.10.2007

RAPORT BIEŻĄCY NR 24/2007 Z DNIA 17.10.2007

POSTANOWIENIE O WPISIE KRAKCHEMIA S.A. JAKO WŁAŚCICIELA 100% UDZIAŁÓW MAXIMEX SP. Z O.O.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Zarządu spółki zależnej MAXIMEX Sp z o.o. o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 1.10.2007 r. postanowienia o wpisie KRAKCHEMIA S.A. jako właściciela 100% udziałów MAXIMEX Sp z o.o.


05.10.2007

RAPORT BIEŻĄCY NR 23/2007 Z DNIA 5.10.2007

REJESTRACJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚÂšCIOWYCH

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że stosownie do treści Komunikatu Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 5 października 2007 r., dnia 8 października 2007 r. nastąpi rejestracja niżej wymienionych papierów wartościowych:

Emitent

KRAKCHEMIA S.A.

Kod ISIN

PLKRKCH00019

Liczba zarejestrowanych p.w.

5 000 000 akcji

Uchwała Zarządu KDPW S.A.

Nr 575/07 z dnia 06.08.2007 r.

Przejęcie PDA-ISIN

PLKRKCH00027

Łączna liczba p.w. po rejestracji

10 000 000


03.10.2007

RAPORT BIEŻĄCY NR 22/2007 Z DNIA 3.10.2007

WYZNACZENIE OSTATNIEGO DNIA NOTOWANIA PRAW DO AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII B

W dniu dzisiejszym Zarząd KRAKCHEMIA S.A. powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych dnia 2.10.2007 r. uchwały nr 774/2007 o yznaczeniu na 5 października 2007 r. ostatniego dnia notowania 5 000 000 (pięciu milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLKRKCH00027 ”.


RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2007 Z DNIA 3.10.2007

WPROWADZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII A I B

W dniu dzisiejszym Zarząd KRACHEMIA S.A. powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dnia 2.10.2007 r. uchwały nr 773/2007 o wprowadzeniu z dniem 8 października 2007 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujących akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1zł ( jeden złoty ) każda:

a) 5 000 000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem „PLKRKCH00019”,

b) 5 000 000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Wprowadzenie do obrotu giełdowego powyższych akcji następuje pod warunkiem dokonania w dniu 8 października 2007 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji akcji serii B oraz oznaczenia ich kodem „PLKRKCH00019”.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 776/2007 z dnia 3 października 2007 r., notowania akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki KRAKCHEMIA S.A. oznaczonych powyższym kodem, będą się odbywały w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „KRAKCHEM” i oznaczeniem „KCH”.


25.09.2007

RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2007 Z DNIA 25.09.2007

PODWYĚżSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że dnia 25.09.2007 r. otrzymał informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-ŚÂšródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 24.09.2007 r. rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 5 000 000,00 PLN do kwoty 10 000 000,00 PLN w drodze emisji 5 000 000 akcji serii B.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu po podwyższeniu kapitału zakładowego wynosi 10 000 000.

Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.


24.09.2007

RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2007 Z DNIA 24.09.2007

TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU 2007

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2007.

1. Termin przekazania raportu półrocznego za pierwsze półrocze roku 2007 - 27.09.2007 r.

2. Termin przekazania „rozszerzonego” skonsolidowanego raportu za III kwartał roku 2007 - 8.11.2007 r.

KRAKCHEMIA S.A. będąca jednostką dominującą grupy na podstawie § 87 Rozporządzenia Ministra Finansów nie przekazuje odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Przekazywane są skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalne informacje finansowe ( "rozszerzone" skonsolidowane raporty kwartalne ). Raport za pierwsze półrocze 2007 r. jest raportem jednostkowym, gdyż Spółka uzyskała status jednostki dominującej w drugim półroczu 2007 r.


13.09.2007

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2007 Z DNIA 13.09.2007
ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

Na podstawie informacji otrzymanej w dniu dzisiejszym Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 12.09.2007 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Aneks nr 3 do Prospektu Emisyjnego.


Prospekt Emisyjny wraz z zatwierdzonym aneksem jest dostępny na stronie www.krakchemia.pl oraz na stronie oferującego www.dmcp.pl


05.09.2007

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2007 Z DNIA 5.09.2007
PRZEDŁUĚżENIE UMOWY KREDYTOWEJ Z BRE BANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że umową z dnia 04.09.2007 r. – otrzymaną od BRE BANK S.A. dnia 5.09.2007 r. - Spółka przedłużyła do dnia 31.10.2007 roku, na dotychczasowych warunkach, obecną umowę kredytową w kwocie 10 mln zł, zawartą z BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie. Zabezpieczenie kredytu nie uległo zmianie i stanowi je: weksel własny in blanco, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego spółki KRAKCHEMIA SA. Poręczenie ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie. Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla depozytów 1M powiększonej o marżę banku. Przeznaczenie kredytu – finansowanie zakupu udziałów spółki Maximex Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.


31.08.2007

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2007 Z DNIA 31.08.2007
ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

Na podstawie informacji otrzymanej w dniu dzisiejszym Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 29.08.2007 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego.

Prospekt Emisyjny wraz z zatwierdzonym aneksem jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie www.krakchemia.pl oraz na stronie oferującego www.dmcp.com.pl


28.08.2007

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2007 Z DNIA 28.08.2007
ZMIANA UMOWY KREDYTOWEJ Z PKO BP S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że dnia 27.08.2007 roku Spółka podwyższyła limit dotychczasowego zaangażowania kredytowego 7 mln zł, w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, o kwotę 3 mln zł. Obecny limit kredytowy stanowi kwotę 10 mln zł. Zabezpieczenie kredytu stanowią: zastaw rejestrowy na zapasach (towarach handlowych) o wartości 10 mln PLN, przelew praw z umowy ubezpieczenia środków obrotowych stanowiących przedmiot zastawu, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego KRAKCHEMIA S.A. prowadzonego przez BRE Bank S.A. O/Kraków, klauzula potrącenia z rachunku bieżącego KRAKCHEMII S.A. prowadzonego przez PKO BP S.A. 6 O/Kraków.

Warunki kredytu i okres spłaty nie uległy zmianie. Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla depozytów 1M powiększonej o marżę banku. Okres spłaty kredytu przypada na dzień 20.12.2007 roku. Przeznaczenie kredytu - bieżące finansowanie majątku obrotowego Spółki.


RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2007 Z DNIA 28.08.2007
PRZEDŁUĚżENIE UMOWY KREDYTOWEJ Z BRE BANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że dnia 27.08.2007 roku Spółka przedłużyła do dnia 28.08.2008 roku, na dotychczasowych warunkach, obecną umowę kredytową w kwocie 5 mln zł, zawartą z BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie. Zabezpieczenie kredytu nie uległo zmianie i stanowi je: weksel własny in blanco oraz cesja wierzytelności handlowych od wybranych kontrahentów, zastaw rejestrowy na zapasach (towarach handlowych), przelew praw z umowy ubezpieczenia środków obrotowych stanowiących przedmiot zastawu. Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla depozytów 1M powiększonej o marżę banku. Przeznaczenie kredytu - bieżące finansowanie majątku obrotowego spółki.


RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2007 Z DNIA 28.08.2007
PODSUMOWANIE OFERTY PUBLICZNEJ - UZUPEŁNIENIE

W związku z zakończeniem rozliczania kosztów związanych z przeprowadzeniem Oferty Publicznej Akcji Serii B Zarząd KRAKCHEMIA S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości uzupełnienie podsumowania Oferty Publicznej Akcji Serii B opublikowanego dnia 17.08.2007 r. ( Raport bieżący nr 7/2007 ) .

Łączne koszty emisji Akcji Serii B Spółki wyniosły 1 083 725,11 zł, w tym:

1. Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 625 648,27 zł,

2. Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa 300 372,30 zł,

3. Koszty promocji oferty 157 704,54 zł. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosi 0,2167.

Metoda rozliczenia kosztów: poniesione przez Spółkę koszty emisji Akcji Serii B w kwocie 1 083 725,11 zł pomniejszą kapitał rezerwowy.


22.08.2007

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2007 Z DNIA 22.08.2007
ZAWIADOMIENIE O NABYCIU PRAW DO AKCJI SPÓŁKI KRAKCHEMIA SA

Zarząd Krakchemia SA informuje, że w dniu 22 sierpnia 2007 r. wpłynęło do spółki (drogą faksową) zawiadomienie od Pana Sławomira Piecki o następującej treści:

„Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4 w związku z art. 87 ust. 1. pkt. 1 lit. b oraz art. 88 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku rozliczenia w dniu 22 sierpnia 2007 r. nabycia praw do akcji spółki Krakchemia S.A., przekroczyłem 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Krakchemia S.A. (liczonej łącznie z akcjami serii B).

Bezpośrednio przed zmianą udziału nie posiadałem żadnych akcji ani praw do akcji spółki Krakchemia S.A.

Aktualnie posiadam 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) praw do akcji spółki Krakchemia S.A., co stanowi 15,00% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 1.500.000 (słownie: jednego miliona pięciuset tysięcy) głosów, co stanowi 15,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Krakchemia S.A. (liczonej łącznie z akcjami serii B).
Równocześnie informuję, że nie mam zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.”


RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2007 Z DNIA 22.08.2007
PRZEKROCZENIE 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że dnia 22 sieprnia 2007 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od PTE PZU S.A. o nabyciu w ofercie pierwotnej 900.000 akcji serii B Spółki, do których prawa zostały zapisane na rachunku w dniu 22 sierpnia 2007 r. Po zamianie praw do akcji na akcje, posiadana ilość akcji pozwoli na przekroczenie 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.


RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2007 Z DNIA 22.08.2007
WPROWADZENIE PRAW DO AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII B SPÓŁKI DO OBROTU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 634/2007 z dnia 22 sierpnia 2007r., Zarząd Giełdy postanowił :

1) wprowadzić z dniem 23 sierpnia 2007 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 5.000.000 ( pięć milionów ) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, o wartości nominalnej 1zł ( jeden złoty ) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „ PLKRKCH00027 ”,

2) okreslić dzień pierwszego notowania praw do akcji Spółki, o których mowa w pkt 1) na dzień 23 sierpnia 2007 r.,

notować prawa do akcji Spółki, o których mowa w pkt 1) w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą KRAKCHEM-PDA i oznaczeniem „ KCHA ”


RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2007 Z DNIA 22.08.2007
REJESTRACJA PAPIERÓW WARTOŚÂšCIOWYCH W KDPW

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że stosownie do treści Komunikatu Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z dnia 21 sierpnia 2007r., dnia 22 sierpnia 2007r. nastąpi rejestracja niżej wymienionych papierów wartościowych:

Emitent

KRAKCHEMIA S.A.

Kod ISIN

PLKRKCH00027

Liczba zarejestrowanych PDA

5.000.000

Nazwa indywidualna

PDA KCH

Uchwała Zarządu KDPW S.A.

Nr 575/07 z dnia 6.08.2007 r.


21.08.2007

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2007 Z DNIA 21.08.2007
DOPUSZCZENIE AKCJI SPÓŁKI DO OBROTU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚÂšCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 626/2007 z dnia 20 sierpnia 2007r. zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym :

1) następujące akcje zwykłe na okaziciela o wartości 1 zł (jeden złoty) każda:

a) 5 000 000 ( pięć milionów ) akcji serii A

b) 5 000 000 ( pięć milionów ) akcji serii B

2) 5 000 000 ( pięć milionów ) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł ( jeden złoty ) każda.

Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji, o których mowa w pkt 1 następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii B


17.08.2007

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2007 Z DNIA 17.08.2007
PODSUMOWANIE OFERTY PUBLICZNEJ

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 17 sierpnia 2007 r. dokonał przydziału akcji serii B. W związku z tym, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości podsumowanie Oferty Publicznej Akcji Serii B:

1. Daty Publicznej Subskrypcji

Przyjmowanie zapisów w Transzy Indywidualnej: 7-14 sierpnia 2007 r.

Przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej: 7-14 sierpnia 2007 r.

Przyjmowanie zapisów w Transzy zarezerwowanej dla udziałowca Maximex Sp. z o.o.: 7-14 sierpnia 2007 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych – 17sierpnia 2007 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją – 5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, w tym:

a. Akcje w ramach Transzy Indywidualnej – 700 000 akcji;

b. Akcje w ramach Transzy Instytucjonalnej – 2 800 000 akcji.

c. Akcje w ramach Transzy zarezerwowanej dla udziałowca Maximex Sp. z o.o.: 1 500 000 akcji.

4. Stopa redukcji:

a. zapisów w Transzy Indywidualnej – 92,11%

b. zapisów w Transzy Instytucjonalnej – 0%

c. zapisu w Transzy zarezerwowanej dla udziałowca Maximex Sp. z o.o. – 0%

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji – 13 177 536 akcji, w tym:

a. w Transzy Indywidualnej – 8 877 536 akcji;

b. w Transzy Instytucjonalnej – 2 800 000 akcji;

c. w ramach Transzy zarezerwowanej dla udziałowca Maximex Sp. z o.o.: 1 500 000 akcji.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach

subskrypcji – 5 000 000 akcji, w tym:

a. w Transzy Indywidualnej – 700 000 akcji;

b. w Transzy Instytucjonalnej – 2 800 000 akcji;

c. w Transzy zarezerwowanej dla udziałowca Maximex Sp. z o.o.: 1 500 000 akcji.

7. Cena akcji, po jakiej akcje były obejmowane – 7,00 PLN.

8. Liczba zapisów na papiery wartościowe objęte subskrypcją wyniosła:

a. w Transzy Indywidualnej – 471 osób;

b. w Transzy Instytucjonalnej - 71 podmiotów.

c. w Transzy zarezerwowanej dla udziałowca Maximex Sp. z o.o.: 1

9. Liczba osób (podmiotów), którym przydzielono papiery wartościowe w ramach

subskrypcji wyniosła:

a. w Transzy Indywidualnej – 471 osób;

b. w Transzy Instytucjonalnej - 71 podmiotów.

c. w Transzy zarezerwowanej dla udziałowca Maximex Sp. z o.o.: 1

10. Subemitent inwestycyjny – nie dotyczy.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji – 35 000 000 PLN brutto (przed uwzględnieniem kosztów przeprowadzenia subskrypcji).

12. Łączne koszty emisji – ze względu na trwający proces rozliczania kosztów emisji, Spółka poinformuje o łącznej kwocie kosztów emisji po zakończeniu rozliczeń, z zastrzeżeniem, że nastąpi to nie później niż w terminie do dnia 28 sierpnia 2007 roku.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją – informacja ta zostanie podana wraz z informacją

z pkt. 12.

Podstawa prawna:

§33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz .U. 2005, nr 209, poz. 1744)


13.08.2007

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2007 Z DNIA 13.08.2007
ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO


Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 13.08.2007 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego.
Prospekt Emisyjny wraz z zatwierdzonym aneksem jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie Spółki www.krakchemia.pl oraz oferującego www.dmcp.com.pl
07.08.2007

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2007 Z DNIA 7.08.2007
REJESTRACJA AKCJI W KDPW

Zgodnie z § 34 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 7 sierpnia 2007 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 575/07, w której przyznał Spółce KRAKCHEMIA S.A. status uczestnika KDPW w typie EMITENT oraz zarejestrował:

  • 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  • do 5.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • do 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Wszystkie wymienione powyżej papiery wartościowe zostały przyjęte do depozytu papierów wartościowych z zastrzeżeniem warunków przewidzianych we wspomnianej uchwale.RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2007 Z DNIA 7.08.2007
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY – NABYCIE UDZIAŁÓW MAXIMEX Sp. z o.o.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 7 sierpnia 2007 r. została zawarta ze Sławomirem i Reginą Piecka umowa przyrzeczona sprzedaży 625 (słownie: sześćset dwudziestu pięciu) udziałów o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy stanowiących 100% kapitału zakładowego MAXIMEX sp. z o.o. z siedzibą w Płocku. Zawarcie ww. umowy stanowi wykonanie umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów zawartej w dniu 5 stycznia 2007 r., a zmienionej porozumieniem z dnia 30 maja 2007 r. Decyzją z dnia 20 kwietnia 2007 r. (znak: RWA-421-4/07/KS) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Emitenta kontroli nad MAXIMEX.

Łączna cena sprzedaży wszystkich udziałów w MAXIMEX wyniosła 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) złotych. Cena sprzedaży udziałów nabytych od Reginy Piecka zostanie uiszczona w formie przelewu bankowego na wskazany przez nią rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy. Cena sprzedaży udziałów nabytych od Sławomira Piecki zostanie uiszczona przelewem bankowym do depozytu notarialnego. Kwota ta zostanie wypłacona z depozytu po przedłożeniu przez Sławomira Pieckę formularza zapisu na 1.500.000 sztuk akcji serii B, wraz z adnotacją o przyjęciu zapisu przez Oferującego.

Zgodnie z umową przyrzeczoną sprzedaży udziały w MAXIMEX oraz wszystkie prawa i obowiązki związane z własnością Udziałów w Spółce przejdą na Emitenta z dniem następnym po przyjęciu przez Oferującego formularza zapisu na akcje serii B, z którego wynikać będzie, że Sławomir Piecka złożył formularz zapisu na 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii B Kupującego, a Oferujący formularz ten przyjął.

Zgodnie z pkt 5 umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów w MAXIMEX, Emitent może odstąpić od tej umowy, jeżeli:

(i) Sławomir Piecka nie złoży zapisu na 1.500.000 sztuk akcji serii B Emitenta, lub
(ii) emisja akcji serii B Emitenta nie dojdzie do skutku z jakichkolwiek przyczyn.

W przypadku wystąpienia jednego z powyższych warunków Emitent może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przyrzeczonej w terminie 14 dni po zakończeniu zapisów na akcje serii B Emitenta, nie dłużej jednakże niż do dnia 30 października 2007 r. W razie odstąpienia od umowy udziały w MAXIMEX przechodzą na rzecz sprzedających z chwilą doręczenia im oświadczenia Emitenta o odstąpieniu od Umowy zaś sprzedający zwrócą Kupującemu w terminie 7 dni od doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy kwotę uiszczoną przez Emitenta tytułem ceny sprzedaży udziałów.

Umowa nie zawiera warunków zawieszających.

Niniejsza umowa została uznana za znaczącą ponieważ nabywane aktywa stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego podmiotu przejmowanego.06.08.2007

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2007 Z DNIA 6.08.2007

USTALENIE CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII B


Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że uchwałą z dnia 6 sierpnia 2007r. podjętą na podstawie wyników budowania Księgi Popytu ustalił cenę emisyjną Akcji Oferowanych, będących przedmiotem publicznej oferty – 5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Cena emisyjna dla Akcji Oferowanych wynosi 7,00 PLN ( słownie: siedem, 00/100 PLN ) za jedną akcję.


03.08.2007

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2007 Z DNIA 3.08.2007
PRZESTRZEGANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Zgodnie z § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Zarząd KRAKCHEMII S.A. podaje do wiadomości oświadczenie z dnia 28.05.2007 r. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" w pełnym zakresie za wyjątkiem zasad 28,43. Pełna treść oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2007 Z DNIA 3.08.2007

PRZYSTĄPIENE DO ESPI

Zgodnie z § 10 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Zarząd KRAKCHEMII S.A. informuje, że Spółka przystępuje do ESPI i od dnia 3.08.2007 r. rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem Systemu.