Krakchemia S.A

25.11.2008

RAPORT BIEŻĄCY NR 34/2008 Z DNIA 25.11.2008
UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ PRZEZ PKO BP S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 25.11.2008r. bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie, działając na zlecenie Spółki, udzielił nieodwołalnie i bezwarunkowo gwarancji dokonania płatności do kwoty: 22.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych), na rzecz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (Beneficjenta Gwarancji), z tytułu zobowiązań handlowych wynikających z Umowy o nie wyłącznej dystrybucji z dnia 08.11.2007 roku zawartej pomiędzy Basell Sales & Marketing Company B.V., Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. i KRAKCHEMIA S.A.
Zabezpieczenie gwarancji stanowi depozyt w walucie PLN na środkach własnych KRAKCHEMIA S.A. Gwarancja jest ważna od dnia 14.01.2009 roku do dnia 28.02.2010 roku. Niniejsza gwarancja jest przenoszalna tj. prawa Beneficjenta z tytułu niniejszej gwarancji mogą być przenoszone po uzyskaniu uprzedniej zgody Banku.


16.10.2008

RAPORT BIEŻĄCY NR 33/2008 Z DNIA 16.10.2008
ZMIANA TERMINÓW PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że następuje zmiana zakresu i terminów publikacji raportów okresowych począwszy od III kwartału 2008 roku.
Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 30/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r., w dniu 29 sierpnia 2008 r. nastąpiło połączenie spółki KRAKCHEMIA S.A. z jej spółką zależną MAXIMEX Sp. z o.o. Z dniem 29 sierpnia 2008 r. KRAKCHEMIA S.A. przestała tworzyć własną grupę kapitałową.
Począwszy od III kwartału 2008 roku Spółka będzie publikowała raporty okresowe nieskonsolidowane w terminach obowiązujących dla raportów okresowych nieskonsolidowanych określonych w rozdziale 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2008 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209, poz. 1744).
Raport okresowy za III kwartał 2008 r. zostanie przekazany do publicznej wiadomości jako raport okresowy (Q) w dniu 3 listopada 2008 r. (poniedziałek), a nie tak jak informowano w raporcie bieżącym nr 8/2008 z dnia 30 stycznia 2008, w dniu 12 listopada 2008 r. (środa), który miał być przekazany jako „rozszerzony” raport kwartalny (QSr).

Raport opublikowano zgodnie z § 100 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. nr 209, poz. 1744)


  

02.10.2008

RAPORT BIEŻĄCY NR 32/2008 Z DNIA 02.10.2008
PRZYSTĄPIENIE SPÓŁKI DO PROGRAMU WSPIERANIA PŁYNNOŚCI

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje o złożeniu deklaracji o przystąpieniu Spółki do Programu Wspierania
Płynności, zgodnie z § 3.1. uchwały Nr 502/2008 Zarządu GPW. W dniu 2 października 2008 roku Spółka zawarła umowę z Beskidzkim Domem Maklerskim S.A. jako animatorem emitenta.


22.09.2008


RAPORT BIEŻĄCY NR 31/2008 Z DNIA 22.09.2008 r.
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z Kredyt Bank S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że dnia 22.09.2008 r. Spółka podpisała aneks nr 2 do umowy kredytowej z dnia 26.01.2007 r., zawartej z Kredyt Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, którym podwyższyła sumę kredytu o kwotę 4 mln zł, do łącznej kwoty 8,8 mln zł.
Data spłaty kredyty (25.01.2009 r.) oraz zabezpieczenie kredytu nie uległo zmianie. Zabezpieczenia stanowią: weksel własny in blanco, cesja należności od grupy wybranych kontrahentów. Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR O/N, powiększonej o marżę banku. Przeznaczenie kredytu – bieżące finansowanie działalności Spółki.


29.08.2008

RAPORT BIEŻĄCY NR 30/2008 Z DNIA 29.08.2008
POŁĄCZENIE SPÓŁKI Z MAXIMEX SP. Z O.O.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, iż postanowieniem z dnia 29.08.2008 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego dokonał wpisu połączenia Spółki ze spółką zależną MAXIMEX Sp. z o.o.
Połączenie zostało dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ksh poprzez przeniesienie majątku MAXIMEX Sp. z o.o. (spółki przejmowanej) na KRAKCHEMIA S.A. (spółkę przejmującą). Z uwagi na fakt, że spółka przejmowana jest spółką zależną KRAKCHEMII S.A., w której posiada ona 100 % udziałów, połączenie nastąpiło w trybie art. 515 oraz art. 516 ksh.

Charakterystyka spółki przejmującej.

KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217348.
Podstawowym przedmiotem działalności KRAKCHEMIA S.A. jest handel hurtowy oraz dystrybucja artykułów chemicznych, obejmujących głównie granulaty tworzyw sztucznych. Spółka należy do jednego z dwóch największych dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na terenie kraju. Spółka posiada własną ogólnopolską sieć dystrybucji.

Charakterystyka spółki przejmowanej.

MAXIMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000096284.
Przedmiotem działalności MAXIMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku jest handel hurtowy oraz dystrybucja granulatów tworzyw sztucznych na terenie Polski. Spółka skoncentrowana jest na obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw, przede wszystkim firm produkcyjnych zajmujących się przetwórstwem granulatów tworzyw sztucznych.


26.08.2008


RAPORT BIEŻĄCY NR 29/2008 Z DNIA 26.08.2008 S..6} !--{PS..5}-->
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z BRE BANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 25 sierpnia 2008 roku podpisano aneks do umowy kredytowej z dnia 2 marca 2004 roku zawartej z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przedłużający na dotychczasowych warunkach, spłatę kredytu w wysokości 5 000 tys. zł, do dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Zabezpieczenie kredytu nie uległo zmianie i stanowi je: weksel własny in blanco, cesja należności od grupy wybranych kontrahentów, zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych, cesja wierzytelności z tytułu ubezpieczenia środków obrotowych stanowiących przedmiot zabezpieczenia. Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR O/N, powiększonej o marżę banku. Przeznaczenie kredytu – bieżące finansowanie działalności Spółki.


07.07.2008

RAPORT BIEŻĄCY NR 28/2008 Z DNIA 7.07.2008

WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI


Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 7.07.2008 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze Kancelarii Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o., podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie przeglądu półrocznego jednostkowego oraz półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2008 roku oraz o przeprowadzenie badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.

 Kancelaria Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Syrokomli 17, jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 327.

 KRAKCHEMIA S.A. w przeszłości korzystała z usług Kancelarii Biegłych Rewidentów "Konto" Sp. z o.o. w zakresie badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2000-2003, sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2004r. - 31.10.2004 r., a także sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok 2007.

 Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie ze Statutem Spółki i przyjętymi przez Spółkę Zasadami dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.


02.07.2008

RAPORT BIEŻĄCY NR 27/2008 Z DNIA 02.07.2008

ZBYCIE AKCJI SPÓŁKI PRZEZ PODMIOT ZWIĄZANY Z CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości otrzymaną w dniu dzisiejszym od członka Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. – Pana Grzegorza Hajdarowicza informację o zbyciu przez KCI Łobzów Sp. z o.o.- tj. spółkę, w której pełni on funkcję członka Rady Nadzorczej następujących ilości akcji KRAKCHEMIA S.A.:


27.06.2008r.- 317 299 akcji za cenę 2,95 zł

Podstawa prawna: art.160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.


02.07.2008

RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2008 Z DNIA 02.07.2008

NABYCIE AKCJI SPÓŁKI PRZEZ PODMIOT ZWIĄZANY Z CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości otrzymaną w dniu dzisiejszym od członka Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. – Pana Grzegorza Hajdarowicza informację o nabyciu przez DRAGMOR Sp. z o.o.- tj. spółkę, w której pełni on funkcję członka Rady Nadzorczej następujących ilości akcji KRAKCHEMIA S.A.:


 1.   27.06.2008r.- 317 299 akcji za cenę 2,95 zł

 2.   27.06.2008 r. – 701 akcji za cenę 2,73 zł

Podstawa prawna: art.160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 26.06.2008

RAPORT BIEŻĄCY NR 25/2008 Z DNIA 26.06.2008
WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAMNIEJ 5 % GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 26.06.2008

   

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do informacji wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 26.06.2008 r. :

 
 1.   
ALMA MARKET S.A. - 5 000 000 głosów, tj. 73,2 % głosów na ZWZA oraz 50 % w ogólnej liczbie głosów .

 2.    Sławomir Piecka – 1 500 000 głosów, tj.  21,9 % głosów na ZWZA oraz  15 % w ogólnej liczbie głosów.


26.06.2008

RAPORT BIEŻĄCY NR 24/2008 Z DNIA 26.06.2008
UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 26.06.2008

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie wyboru przewodniczącego obrad.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na przewodniczącego obrad Panią Katarzynę Ishikawa”

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie wyboru sekretarza obrad.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na sekretarza obrad Pana Włodzimierza Oprzędek. ”

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie powołania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie:

1. Sławomir Piecka,

2. Paweł Szydłowski,

3. Mariusz Wojdon. ”

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2007.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395§2 pkt 1 ksh zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2007 rok, w skład którego wchodzą:

a)   bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 97 397 000 zł;

b)   rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1 773 000 zł;

c)    zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 35 800 000 zł;

d)   rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zmiejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 693 000 zł;

e)    informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. ”

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRAKCHEMIA S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KRAKCHEMIA S.A. za rok obrotowy 2007.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395§2 pkt 1 ksh zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRAKCHEMIA S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej KRAKCHEMIA S.A. za rok obrotowy 2007, w skład którego wchodzą:

f)     bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 105 568 000 zł;

g)    rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie   2 819 000 zł;

h)   zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 36 845 000 zł;

i)     rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13 499 000 zł;

j)     informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. ”

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie absolutorium dla Pana Andrzeja Zdebskiego z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2007.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2pkt3 ksh udziela Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2007. ”

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie absolutorium dla Pana Bogdana Wrześniaka z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2007.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2pkt3 ksh udziela Panu Bogdanowi Wrześniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2007. ”

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie absolutorium dla Pana Włodzimierza Oprzędka z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2007.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2pkt3 ksh udziela Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2007.”

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu, co do zadysponowania zyskiem w roku obrotowym 2007.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosek Zarządu, co do zadysponowania zyskiem w roku obrotowym 2007.”

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie absolutorium dla Pana Jerzego Mazgaja z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2pkt3 ksh udziela Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007. ”

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie absolutorium dla Pana Grzegorza Pilcha z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2pkt3 ksh udziela Panu Grzegorzowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007. ”

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie absolutorium dla Pana Mariusza Wojdona z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2pkt3 ksh udziela Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007. ”

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie absolutorium dla Pana Konrada Hernika z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2pkt3 ksh udziela Panu Konradowi Hernikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007. ”

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie absolutorium dla Pana Zbigniewa Ćwiąkalskiego  z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2pkt3 ksh udziela Panu Zbigniewowi Ćwiąkalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007. ”

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie absolutorium dla Pani Barbary Mazgaj z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2pkt3 ksh udziela Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.  ”

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2007.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 395§2 pkt 2 ksh przeznacza cały zysk netto za rok obrotowy 2007 w kwocie 1 773 552,39 zł na kapitał zapasowy. ”

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie połączenia Spółki z Maximex Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.

 „Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na połączenie KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie z MAXIMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000096284 w drodze przejęcia MAXIMEX Sp. z o.o. przez KRAKCHEMIA S.A. (artykuł 492 § 1 pkt. 1 KSH), na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 69/2008 (2918) z dnia 8 kwietnia 2008 r.”


11.06.2008

RAPORT BIEŻĄCY NR 23/2008 Z DNIA 11.06.2008
TREŚÄ† PROJEKTÓW UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ZWOŁANE NA DZIEŃ 26.06.2008

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. przekazuje do informacji treść projektów uchwał, które będą przedmiotem głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 26.06.2008 r., o którym mowa w raporcie bieżącym nr 21.

„Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie wyboru przewodniczącego obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wybiera na przewodniczącego obrad Pana/Panią ………………….”

„Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie wyboru sekretarza obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wybiera na sekretarza obrad Pana /Panią ………………………….”

„Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie powołania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie:

1………………………….

2………………………….

3…………………………. ”

„Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

„Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2007.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395§2 pkt 1 ksh zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2007 rok, w skład którego wchodzą:

a)   bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ...........

b)   rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie ...................

c)    zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ....................

d)   rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący wzrost/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ............

e)    informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. ”

„Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRAKCHEMIA S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KRAKCHEMIA S.A. za rok obrotowy 2007.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395§2 pkt 1 ksh zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRAKCHEMIA S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej KRAKCHEMIA S.A. za rok obrotowy 2007, w skład którego wchodzą:

f)     bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ...........

g)    rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie ...................

h)   zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ....................

i)     rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący wzrost/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ............

j)     informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. ”

„Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie absolutorium dla Pana Andrzeja Zdebskiego z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2007.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2pkt3 ksh ……….. Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2007. ”

„Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie absolutorium dla Pana Bogdana Wrześniaka z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2007.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2pkt3 ksh ……….. Panu Bogdanowi Wrześniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2007. ”

„Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie absolutorium dla Pana Włodzimierza Oprzędka z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2007.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2pkt3 ksh ………… Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2007.”

„Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu, co do zadysponowania zyskiem w roku obrotowym 2007.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosek Zarządu, co do zadysponowania zyskiem w roku obrotowym 2007.”

„Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie absolutorium dla Pana Jerzego Mazgaja z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2pkt3 ksh ………. Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007. ”

„Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie absolutorium dla Pana Grzegorza Pilcha z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2pkt3 ksh ………… Panu Grzegorzowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007. ”

„Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie absolutorium dla Pana Mariusza Wojdona z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2pkt3 ksh ……….. Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007. ”

„Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie absolutorium dla Pana Konrada Hernika z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2pkt3 ksh ………….. Panu Konradowi Hernikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007. ”

„Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie absolutorium dla Pana Zbigniewa Ćwiąkalskiego  z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2pkt3 ksh …………… Panu Zbigniewowi Ćwiąkalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007. ”

„Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie absolutorium dla Pani Barbary Mazgaj z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2pkt3 ksh …………… Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.  ”

„Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2007.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 395§2 pkt 2 ksh przeznacza cały zysk netto za rok obrotowy 2007 w kwocie ............................. / zysk netto w kwocie ........................... na kapitał zapasowy. ”

„Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 26.06.2008 r., w sprawie połączenia Spółki z Maximex Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wyraża zgodę na połączenie KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie z MAXIMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000096284 w drodze przejęcia MAXIMEX Sp. z o.o. przez KRAKCHEMIA S.A. (artykuł 492 § 1 pkt. 1 KSH), na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 69/2008 (2918) z dnia 8 kwietnia 2008 r.”

Uchwały nr 1-4 dotyczą czynności porządkowych i formalnych zapewniających prawidłowy przebieg Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwał nr 5-17 stanowi wykonanie obowiązków wynikających z art. 395§2 ksh.

Uzasadnienie podjęcia uchwały nr 18, opublikowane przez Zarząd w raporcie bieżącym nr 17/2008 z dnia 14 marca 2008 r. nie uległo zmianie.


05.06.2008

RAPORT BIEŻĄCY NR 22/2008 Z DNIA 5.06.2008
UJAWNIENIE INFORMACJI POUFNEJ O ZAWARCIU UMOWY UBEZPIECZENIA

Zarząd „KRAKCHEMIA” S.A. informuje, że w dniu 5.06.2008r. otrzymał informację o wystawieniu na rzecz Spółki w dniu 4.06.2008 r. przez Euler Hermes Zarządzanie Ryzykiem Sp. z o.o. polisy ubezpieczeniowej. Polisa obowiązuje w okresie od 1.06.2008 r. do 31.05.2009 r. Ubezpieczeniem została objęta całość należności Spółki z tytułu obrotu handlowego.


03.06.2008

RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2008 Z DNIA 3.06.2008
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd „KRAKCHEMIA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Pułkownika Dąbka 10, na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2008 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3 .

Porządek obrad:

1.      Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2.      Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia;

3.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;

4.      Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej;

5.      Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad

6.      Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007;

7.      Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRAKCHEMIA S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KRAKCHEMIA S.A. za rok obrotowy 2007;

8.      Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2007;

9.      Podjęcie uchwał w sprawach:

              I.    zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007;

             II.    zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRAKCHEMIA S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KRAKCHEMIA S.A. za rok obrotowy 2007;

            III.    udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007;

            IV.    zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu co do zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2007;

             V.    udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007;

            VI.    przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2007;

10.   Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z MAXIMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku

11.   Zamknięcie obrad.

       Ponadto Zarząd informuje, że zgodnie z art. 406 KSH prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej w dniu 19.06.2008 r. do godz. 15.00, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Rejestracja uczestników Walnego Zgromadzenia rozpocznie się w dniu 26 czerwca 2008 r. o godz. 10:00 w miejscu odbycia się Walnego Zgromadzenia.


15.05.2008

RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2008 Z DNIA 15.05.2008
OPINIE I RAPORTY BIEGLEGO REWIDENTA DO RAPORTÓW ROCZNYCH ZA 2007 ROK

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. w nawiązaniu do raportów rocznych upublicznionych w dniu 29 kwietnia 2008 roku przekazuje w załączeniu opinie i raporty biegłego rewidenta w wersji z podpisami i pieczęciami. W dniu publikacji opinie i raporty o treści analogicznej, zostały przesłane w wersjach elektronicznych bez podpisów i pieczęci audytora.

Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w formacie pdf

Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w formacie pdf

Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego w formacie pdf

Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego w formacie pdf12.05.2008

RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2008 Z DNIA 12.05.2008
ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Krakchemia S.A. podpisała umowę dystrybucyjną z MPR Polymers Societe par Actions Simplifie z siedzibą we Francji. Firma MPR Polymers jest największym w Europie producentem wypełniaczy mineralnych na bazie węglanu wapnia CaCO3 stosowanych przez europejskich producentów wyrobów z tworzyw sztucznych.

Przedmiotem umowy jest ścisła współpraca w zakresie sprzedaży i dystrybucji wypełniaczy granulatów tworzyw sztucznych.

Płatność będzie dokonywana za pomocą przelewu bankowego w okresie 60 dni liczonych od momentu jej otrzymania, w zakresie limitu kredytu kupieckiego udzielonego przez MPR Polymers dla Krakchemia S.A. ograniczonego gwarancją udzieloną przez ubezpieczycieli kredytu Euler Hermes SFAC lub też Coface.

W przypadku istotnego lub wielokrotnego naruszenia postanowień umowy, każda ze stron może ją rozwiązać z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia.

Na podstawie przedmiotowej umowy Spółka będzie dystrybuować produkty MPR Polymers na terytorium Polski jako wyłączny dystrybutor, z wyjątkiem klientów zastrzeżonych dla MPR Polymers.


Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wielkość transakcji handlowych, których wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.


25.03.2008

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2008 Z DNIA 25.03.2008
PRZYJĘCIE PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI ZE SPÓŁKĄ ZALEŻNĄ MAXIMEX SP. Z O.O.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 25 marca 2008r. podjął uchwałę o przyjęciu planu połączenia Spółki ze spółką zależną MAXIMEX Sp. z o.o. Łączące się spółki uzgodniły w tym dniu plan połączenia, który stanowi wraz z dokumentami, przewidzianymi w art.499 § 2 ksh załącznik do niniejszego raportu.14.03.2008

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2008 Z DNIA 14.03.2008
ZAMIAR POŁĄCZENIA SPÓŁKI ZE SPÓŁKĄ ZALEŻNĄ MAXIMEX Sp. z o.o.

    Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 14 marca 2008r. podjął uchwałę o zamiarze połączenia z MAXIMEX Sp. z o.o.

Sposób planowanego połączenia i jego podstawa prawna.
        Planowane połączenie spółek nastąpi w drodze przejęcia MAXIMEX Sp. z o.o. przez KRAKCHEMIA S.A. Połączenie zostanie dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ksh poprzez przeniesienie majątku MAXIMEX Sp. z o.o. (spółki przejmowanej) na KRAKCHEMIA S.A. (spółkę przejmującą). Z uwagi na fakt, że spółka przejmowana jest spółką zależną KRAKCHEMII S.A., w której posiada ona 100 % udziałów, połączenie nastąpi w trybie art. 515 oraz art. 516 ksh.

Charakterystyka spółki przejmującej.
        KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217348.
Podstawowym przedmiotem działalności KRAKCHEMIA S.A. jest handel hurtowy oraz dystrybucja artykułów chemicznych, obejmujących głównie granulaty tworzyw sztucznych. Spółka należy do jednego z dwóch największych dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na terenie kraju. Spółka posiada własną ogólnopolską sieć dystrybucji.

Charakterystyka spółki przejmowanej.
        MAXIMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000096284.
Przedmiotem działalności MAXIMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku jest handel hurtowy oraz dystrybucja granulatów tworzyw sztucznych na terenie Polski. Spółka skoncentrowana jest na obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw, przede wszystkim firm produkcyjnych zajmujących się przetwórstwem granulatów tworzyw sztucznych.

Uzasadnienie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia.
        KRAKCHEMIA S.A. oraz MAXIMEX Sp. z o.o. to spółki należące do tej samej grupy kapitałowej, prowadzące aktywną działalność w tym samym segmencie rynku. Celem planowanego połączenia jest ujednolicenie kanałów dystrybucyjnych Spółki, a w długoterminowej perspektywie rozwój jej sieci dystrybucyjnej.

    W związku z zamiarem połączenia w trybie art.516 ksh nie jest wymagane sporządzenie sprawozdania zarządu, którym mowa w art.501 ksh oraz opinii biegłego sporządzonej na podstawie art.503 § 1 ksh.
 

27.02.2008

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2008 Z DNIA 27.02.2008

ZMIANA ZNACZĄCEJ UMOWY KREDYTOWEJ Z PKO BP S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A., informuje że w dniu 26.02.2008 roku nastąpiła zmiana znaczącej umowy kredytowej zawartej z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie. Informację o umowie publikowano w dniu 18.12.2007 roku w raporcie bieżącym nr 29/2007.

W dniu 26.02.2008 roku KRAKCHEMIA S.A. podpisała aneks, który zmienia strukturę udzielonego uprzednio limitu kredytu wielocelowego w wysokości 40.000 tys. zł. Nowa struktura obejmuje:

1. kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 15.000 tys. zł. na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności. Zmianie uległo zabezpieczenie zastawem rejestrowym na środkach obrotowych (zapasy) do wartości 15.000 tys. zł. (poprzednio 10.000 tys. zł.)

2. gwarancje bankowe do wysokości 22.000 tys. zł.,

3. otwarcie akredytyw dokumentowych, na podstawie zleceń otwarcia akredytyw, do wysokości 3.000 tys. zł.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

Zmianę umowy uważa się za znaczącą ze względu na podniesienie wartości kredytu w rachunku bieżącym z kwoty 10 000 tys. zł do 15 000 tys. zł, co przekracza 10% wartości kapitałów własnych spółki.


25.02.2008

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2008 Z DNIA 25.02.2008

NABYCIE AKCJI SPÓŁKI PRZEZ PODMIOT ZWIĄZANY Z CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości otrzymaną w dniu dzisiejszym od członka Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. – Pana Grzegorza Hajdarowicza informację o nabyciu przez KCI Łobzów Sp. z o.o.- tj. spółkę, w której pełni on funkcję członka Rady Nadzorczej następujących ilości akcji KRAKCHEMIA S.A.:

1. 15.02.2008r.- 8 609 akcji za cenę 33 503,00 zł

2. 18.02.2008 r. – 57 612 akcji za cenę 225 378,00 zł

Podstawa prawna: art.160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.


21.02.2008r

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2008 Z DNIA 21.02.2008

NABYCIE AKCJI SPÓŁKI PRZEZ PODMIOT ZWIĄZANY Z CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości otrzymaną w dniu dzisiejszym od członka Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. – Pana Grzegorza Hajdarowicza informację o nabyciu przez KCI Łobzów Sp. z o.o.- tj. spółkę, w której pełni on funkcję członka Rady Nadzorczej następujących ilości akcji KRAKCHEMIA S.A.:

1. 13.02.2008r.- 20 900 akcji za cenę 82 534,19 zł

2. 14.02.2008 r. – 100 658 akcji za cenę 393 764,10 zł

Podstawa prawna: art.160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.


18.02.2008r

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2008 Z DNIA 18.02.2008

NABYCIE AKCJI SPÓŁKI PRZEZ PODMIOT ZWIĄZANY Z CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości otrzymaną w dniu dzisiejszym od członka Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. – Pana Grzegorza Hajdarowicza informację o nabyciu przez KCI Łobzów Sp. z o.o.- tj. spółkę, w której pełni on funkcję członka Rady Nadzorczej następujących ilości akcji KRAKCHEMIA S.A.:

1. 7.02.2008r.- 2 561 akcji za cenę 9 540 zł

2. 8.02.2008 r. 28 251 akcji za cenę 106 049 zł

Podstawa prawna: art.160 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.


13.02.2008r

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2008 Z DNIA 13.02.2008

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY Z DNIA 7.02.2008 r.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 7.02.2008 r. :

1. Alma Market S.A. - 5 000 000 głosów, tj. 76,8% głosów na NWZA oraz 50% w ogólnej liczbie głosów.

2. Sławomir Piecka – 1 500 000 głosów, tj. 23% głosów na NWZA oraz 15% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art.70 pkt 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.08.02.2008r

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2008 Z DNIA 8.02.2008

INFORMACJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w związku z powołaniem członka Rady Nadzorczej ( raport bieżący nr 9/2008 ) stosuje ponownie pkt III.6 Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW. O niestosowaniu powyższej zasady Zarząd informował raportem bieżącym nr 1/2008.

Zarząd pragnie ponadto poinformować, że w związku z brakiem umieszczenia na stronie internetowej Spółki uzasadnienia kandydatury oraz życiorysu kandydata na członka Rady Nadzorczej przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy z dnia 7.02.2008 r., nie zastosował pkt. II.1.5 Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.


RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2008 Z DNIA 8.02.2008

POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/02/2008 z dnia 7.02.2008 r. Pan Grzegorz Hajdarowicz został powołany na członka Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A.

Pan Grzegorz Hajdarowicz, ur. 1965 r., posiada wykształcenie wyższe politologiczne. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych pracował jako dziennikarz Polskiej Gazety (z-ca redaktora naczelnego polskiego tygodnika wydawanego w Nowym Yorku) oraz Depeszy (red. naczelny lokalnego dziennika, Polska). W latach 1990 – 94 pełnił funkcję radnego w Radzie Miasta Krakowa. W 1991 roku założył firmę GREMI, specjalizującą się pierwotnie w dystrybucji produktów farmaceutycznych. Od 2000 roku, wraz z równoczesnym wycofaniem się z rynku farmaceutycznego, GREMI wraz ze spółkami powiązanymi, zajmuje się inwestycjami kapitałowymi, restrukturyzacją oraz projektami nieruchomościowymi. Obecnie, poza działalnością prowadzoną poprzez GREMI, p. Hajdarowicz zajmuje stanowisko Prezesa Krakowskiego Centrum Inwestycyjnego S.A. Od kilku lat w ramach odrębnej linii biznesowej, poprzez spółkę Gremi Film Production S.A., zaangażowany jest w produkcję filmową. W przeciągu ostatnich kilku lat Grzegorz Hajdarowicz pełni również funkcje w radach nadzorczych spółek grupy kapitałowej KCI.

Wykonywana przez Pana Hajdarowicza działalność nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do prowadzonej przez KRAKCHEMIA S.A.

Pan Grzegorz Hajdarowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.


RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2008 Z DNIA 8.02.2008

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJNARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. Z DNIA 7.02.2008 r.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. podjęło w dniu 7.02.2008 r. następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/02/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 7.02.2008 r., w sprawie wyboru przewodniczącego obrad.

„ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego obrad Pana Mariusza Wojdon. ”

Uchwała Nr 2/02/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 7.02.2008 r., w sprawie wyboru sekretarza obrad.

„ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na sekretarza obrad Pana Sławomira Piecka. ”

Uchwała Nr 3/02/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 7.02.2008 r., w sprawie powołania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

„ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w osobach :

1. Andrzej Zdebski

2. Paweł Szydłowski

3. Włodzimierz Oprzędek. ”

Uchwała Nr 4/02/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 7.02.2008 r., w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.

„ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad. ”

Uchwała Nr 5/02/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 7.02.2008 r., w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

„ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie podejmuje uchwałę o powołaniu Grzegorza Hajdarowicza do pełnienia funkcji członka Rady

Nadzorczej Spółki. ”

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do protokołu nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Podstawa prawna § 39 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.30.01.2008r

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2008 Z DNIA 30.01.2008

TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2008 ROKU

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 roku:

I. Terminy przekazywania "rozszerzonych" skonsolidowanych raportów kwartalnych (QSr):

1. za IV kwartał 2007 roku – 29 luty 2008 (piątek)

2. za I kwartał 2008 roku – 15 maja 2008 (czwartek)

3. za II kwartał 2008 roku – 12 sierpnia 2008 (wtorek)

4. za III kwartał 2008 roku – 12 listopada 2008 (środa)

II. Termin przekazania "rozszerzonego” skonsolidowanego raportu półrocznego (PSr) za I półrocze 2008 roku – 25 września 2008 (czwartek)

III. Termin przekazania rocznego raportu (R) i skonsolidowanego raportu rocznego (RS) za 2007 rok – 29 kwietnia 2008 (wtorek)

KRAKCHEMIA S.A. będąca jednostką dominującą grupy na podstawie § 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz .U. 2005, nr 209, poz. 1744) nie przekazuje odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych. Przekazywane są skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalne informacje finansowe ("rozszerzone" skonsolidowane raporty kwartalne) i skonsolidowane raporty półroczne z zamieszczonym jednostkowym skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym ("rozszerzone" skonsolidowane raporty półroczne).

Raport opublikowano zgodnie z: § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. nr 209, poz. 1744)


23.01.2008r

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2008 Z DNIA 23.01.2008

PRZEDŁUŻENIE UMOWY KREDYTOWEJ Z KREDYT BANK S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że umową z dnia 23.01.2008 r. Spółka przedłużyła do dnia 25.01.2009 roku, na dotychczasowych warunkach, obecną umowę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, w kwocie 4,8 mln zł, zawartą z Kredyt Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Zabezpieczenie kredytu nie uległo zmianie i stanowi je: weksel własny in blanco, cesja należności od grupy wybranych Kontrahentów. Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR O/N, powiększonej o marżę banku. Przeznaczenie kredytu – bieżące finansowanie działalności Spółki.


21.01.2008r

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2008 Z DNIA 21.01.2008
UDZIELENIE ZABEZPIECZENIA WEKSLOWEGO PRZEZ KRAKCHEMIA S.A. DLA BASELL ORLEN POLYOLEFINS SPRZEDAŻ SP. Z O.O.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 21.01.2008 r. Spółka złożyła do dyspozycji BASELL ORLEN POLYOLEFINS SPRZEDAŻ Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 7 (BOPS), weksel własny inblanco, w celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń BOPS względem KRAKCHEMIA S.A. z tytułu sprzedaży dokonywanej przez BOPS na rzecz KRAKCHEMIA S.A.

KRAKCHEMIA S.A. upoważniła BOPS do uzupełnienia weksla w każdym czasie na sumę wekslową odpowiadającą sumie zadłużenia wobec BOPS wynikającej ze sprzedaży dokonywanej przez BOPS na rzecz KRAKCHEMIA S.A.

Podstawą publikacji raportu jest wysokość zobowiązań KRAKCHEMIA S.A. wobec BOPS, zabezpieczonych przedmiotowym wekslem, przekraczająca 10% kapitału własnego KRAKCHEMIA S.A.


RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2008 Z DNIA 21.01.2008
TREŚÄ†Ć PROJEKTÓW UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ZWOŁANE NA DZIEŃƒ 7.02.2008 R.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. przekazuje do informacji treść projektów uchwał, które będą przedmiotem głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 7.02.2008 r.,o którym mowa w raporcie bieżącym nr 2.

„ Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 7.02.2008 r., w sprawie wyboru przewodniczącego obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego obrad Pana ………………………….”

„Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 7.02.2008 r., w sprawie wyboru sekretarza obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na sekretarza obrad Pana ………………………….”

„Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 7.02.2008 r., w sprawie powołania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie

1………………………….

2………………………….

3…………………………. ”

„Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 7.02.2008 r., w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad. ”

„ Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 7.02.2008 r., w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie podejmuje uchwałę o powołaniu ……………….. do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. ”


14.01.2008r

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2008 Z DNIA 14.01.2008

UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ PRZEZ PKO BP S.A.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 14.01.2008r. bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie, działając na zlecenie Spółki, udzielił nieodwołalnie i bezwarunkowo gwarancji dokonania płatności do kwoty: 22.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych), na rzecz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (Beneficjenta Gwarancji), z tytułu zobowiązań handlowych wynikających z Umowy o nie wyłącznej dystrybucji z dnia 08.11.2007 roku zawartej pomiędzy Basell Sales & Marketing Company B.V., Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. i KRAKCHEMIA S.A.

Zabezpieczenie gwarancji stanowi depozyt w walucie PLN na środkach własnych KRAKCHEMIA S.A. Gwarancja jest ważna od dnia wystawienia tj. 14.01.2008 roku do dnia 13.01.2009 roku. Niniejsza gwarancja jest przenoszalna tj. prawa Beneficjenta z tytułu niniejszej gwarancji mogą być przenoszone po uzyskaniu uprzedniej zgody Banku.

Ponadto Zarząd Spółki KRAKCHEMIA S.A. zamierza dokonać zamiany poręczenia wekslowego uzyskanego od ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie (w tej samej wysokości tj. 22 miliony złotych) na przedmiotową gwarancję udzieloną przez PKO BP S.A. w następstwie czego zostanie rozwiązana umowa poręczenia zawarta z ALMA MARKET S.A.


08.01.2008

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2008 Z DNIA 8.01.2008
WYKAZ WSZYSTKICH RAPORTÓW ZA ROK 2007

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz wszystkich raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2007 roku. Ponadto spółka informuje, że wymienione w wykazie raporty bieżące i okresowe są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem: www.krakchemia.com.pl

Raporty bieżące:

1/2007 (03.08.2007) – Przystąpienie do ESPI

2/2007 (03.08.2007) – Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego

3/2007 (06.08.2007) – Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii B

4/2007 (07.08.2007) – Zawarcie znaczącej umowy – nabycie udziałów MAXIMEX Sp. z o.o.

5/2007 (07.08.2007) – Rejestracja akcji w KDPW

6/2007 (13.08.2007) – Zatwierdzenie aneksu nr 1 i prospektu emisyjnego

7/2007 (17.08.2007) – Podsumowanie oferty publicznej

8/2007 (21.08.2007) – Dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

9/2007 (22.08.2007) – Rejestracja papierów wartościowych w KDPW

10/2007 (22.08.2007) – Wprowadzenie praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

11/2007 (22.08.2007) – Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

12/2007 (22.08.2007) - Zawiadomienie o nabyciu praw do akcji spółki KRAKCHEMIA S.A.

13/2007 (28.08.2007) – Podsumowanie oferty publicznej – uzupełnienie

14/2007 (28.08.2007) – Przedłużenie umowy kredytowej z BRE BANK S.A.

15/2007 (28.08.2007) – Zmiana umowy kredytowej z PKO BP S.A.

16/2007 (31.08.2007) – Zatwierdzenie aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego

17/2007 (5.09.2007) – Przedłużenie umowy kredytowej z BRE BANK S.A.

18/2007 (13.09.2007) – Zatwierdzenie aneksu nr 3 do prospektu emisyjnego

19/2007 (24.09.2007) – Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2007

20/2007 (25.09.2007) – Podwyższenie kapitału zakładowego

21/2007 (3.10.2007) - Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii A i B

22/2007 (3.10.2007) - Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B

23/2007 (5.10.2007) – Rejestracja papierów wartościowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

24/2007 (17.10.2007) – Postanowienie o wpisie KRAKCHEMIA S.A. jako właściciela 100% udziałów MAXIMEX Sp. z o.o.

25/2007 (5.11.2007) – Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2007

26/2007 (8.11.2007) - Zawarcie znaczącej umowy

27/2007 (21.11.2007) – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

28/2007 (26.11.2007) – Nabycie akcji przez członka Zarządu

29/2007 (18.12.2007) - Zawarcie umowy kredytowej z PKO BP S.A.

Raporty okresowe:

Kwartalne:

Skonsolidowany raport kwartalny QSr za III kwartał 2007 roku (12.11.2007).

Półroczne:

Raport półroczny PSr za półrocze 2007 roku (27.09.2007).


07.01.2008

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2008 Z DNIA 7.01.2008
ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd „KRAKCHEMIA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Pułkownika Dąbka 10, na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 7 lutego 2008 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3


Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do
podejmowania uchwał;

4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej;

5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad;

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

7. Zamknięcie obrad.

Ponadto Zarząd informuje, że zgodnie z art. 406 KSH prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem do godz. 15.00, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.


Rejestracja uczestników Walnego Zgromadzenia rozpocznie się w dniu 7 lutego 2008 r. o godz. 10:00 w miejscu odbycia się Walnego Zgromadzenia.


02.01.2008

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2008 Z DNIA 2.01.2008

INFORMACJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej z pełnienia swojej funkcji ( raport bieżący nr 27/2007 ) Spółka nie stosuje pkt III.6 Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.

Zarząd Spółki pragnie ponadto poinformować, że skład Rady Nadzorczej zostanie uzupełniony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.