Krakchemia S.A

 

27.12.2013

RAPORT BIEŻĄCY NR 28/2013 Z DNIA 27.12.2013
PODPISANIE ANEKSU DO ZNACZĄCEJ UMOWY

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 27.12.2013 r. został podpisany aneks do trójstronnej umowy dystrybucyjnej pomiędzy Krakchemia S.A., Basell Sales & Marketing Company B.V. (BSM) z siedzibą w Rotterdamie w Holandii oraz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS) z siedzibą w Płocku.

Przedmiotem aneksu jest przedłużenie do dnia 31 marca 2014 r. umowy zawartej przez strony w dniu 27 marca 2012 r., o której Zarząd informował komunikatem nr 7/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wielkość transakcji handlowych zawieranych w ramach tej umowy, których wartość w czasie trwania umowy przekracza 10 % wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

 

 

 
 

 
 
 
 

20.12.2013

RAPORT BIEŻĄCY NR 27/2013 Z DNIA 20.12.2013
ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20.12.2013 r. otrzymał datowane na 16.12.2013 r. zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 4 oraz art. 69a ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” (OFE), iż w wyniku umorzenia jednego miliona akcji przez KRAKCHEMIA S.A., ogłoszonego przez Spółkę w dniu 11 grudnia w raporcie bieżącym nr  24/2013, Fundusz przekroczył próg 10% głosów na WZA Spółki. Zawiadamiający poinformował, że inwestycja w akcje Spółki traktowana jest jako inwestycja portfelowa i w perspektywie kolejnych 12 miesięcy Fundusz nie wyklucza nabywania lub zbywania akcji Spółki w zależności od sytuacji rynkowej, informacji napływających ze Spółki oraz potrzeb portfela inwestycyjnego Funduszu.

Przed zmianą udziału Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. posiadało 994 084 akcje Spółki, co stanowiło 9,94% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 994 084 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,94% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Obecnie Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. posiada 991 742 akcje co stanowi 11,02% kapitału zakładowego, co daje 991 742 głosy i stanowi 11,02% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.

 Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

 

 
 

 
 
 
 

13.12.2013

RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2013 Z DNIA 13.12.2013
ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13.12.2013 r. otrzymał datowane na 13.12.2013 r. zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z wpisem w dniu 10 grudnia 2013 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B o wartości nominalnej 1,00 zł każda, przeprowadzonej jako umorzenie dobrowolne, zwiększeniu uległ udział Alma Market SA („ALMA”) wraz z Prezesem Zarządu ALMA Jerzym Mazgajem w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Krakchemia SA.

Przed zmianą udziału ALMA i Prezes Zarządu Jerzy Mazgaj posiadali 4. 631.304 akcji Spółki, co stanowiło 46,31% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 4. 631.304  głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 46,31% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W wyniku zmiany udziału aktualnie ALMA posiada łącznie z Prezesem Zarządu
Jerzym Mazgajem łącznie 4. 631.304 akcje co stanowi 51,46% kapitału zakładowego, co daje 4. 631.304 głosy i stanowi 51,46% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.

 

Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

 

 
 

 
 
 
 

13.12.2013

RAPORT BIEŻĄCY NR 25/2013 Z DNIA 13.12.2013
ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13.12.2013 r. otrzymał datowane na 13.12.2013 r. zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 87 ust. 1 pkt. 2) lit. a)  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA („TFI PZU SA”) z siedzibą w Warszawie działającego w imieniu i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych: PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy i PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji, iż w wyniku obniżenia kapitału zakładowego KRAKCHEMIA S.A. w związku z umorzeniem 1.000.000 akcji Spółki, w dniu 10 grudnia 2013r. udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył próg 5%.

Przed zmianą udziału Fundusze TFI PZU SA posiadały 451 823 akcje Spółki, co stanowiło 4,5182% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 451 823 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,5182% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W wyniku wyżej opisanego obniżenia kapitału zakładowego Spółki Fundusze TFI PZU posiadają 451 823 akcje co stanowi 5,0203% kapitału zakładowego, co daje 451 823 głosy i stanowi 5,0203% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.

 Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

 

 
 

 
 
 
 

11.12.2013

RAPORT BIEŻĄCY NR 24/2013 z dnia 11.12.2013
Umorzenie akcji Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji. Zmiana Statutu Spółki. Tekst jednolity Statutu Spółki.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 10.12.2013 r. wpłynęła do Spółki informacja o rejestracji przez sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Krakchemia S.A., jakie nastąpiło w związku z umorzeniem akcji Spółki oraz o rejestracji zmiany statutu Spółki.

I.

Umorzeniu uległo 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji własnych Spółki, których dotyczyła uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16.07.2013 roku o umorzeniu akcji.  O podjęciu uchwały o umorzeniu akcji Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 18/2013.

Liczba głosów odpowiadających umorzonym akcjom wynosiła 1.000.000 (słownie jeden milion). Dokonane umorzenie stanowiło umorzenie dobrowolne.  Wysokość wynagrodzenia wypłaconego akcjonariuszom akcji umorzonych wyniosło 10.20 zł (słownie: dziesięć złotych dwadzieścia groszy) za 1 (słownie: jedną akcję). Łączna kwota wynagrodzenia za wszystkie umorzone akcje wyniosła 10.200.000 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście tysięcy złotych).  Po dokonaniu umorzenia kapitał zakładowy emitenta wynosi 9.000.000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych). Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu po dokonaniu umorzenia wynosi 9.000.000 ( słownie: dziewięć milionów) głosów.

II.

Obniżenie kapitału zakładowego  będące następstwem umorzenia akcji zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu 10 grudnia 2013 r. Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.000.000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych), a ogólna liczba głosów wynikających z wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 9.000.000 ( słownie: dziewięć milionów)

III.
W związku z rejestracją zmiany Statutu Spółki podaje się do wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki, ustalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/07/2013 z dnia 18.07.2013 roku, podjętą na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia Wspólników wyrażonego w uchwale nr 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 lipca 2013 roku. Tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwaleniu zmian w Statucie Spółki Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 18/2013. Zmiany dotyczą § 4 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 3 pkt. 3.3 Statutu oraz dodania nowego punktu 2.16 w § 5 ust. 2.

§ 4 ust. 1  przed zmianą dokonaną uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 lipca 2013 roku miał następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych i dzieli się na 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1 (jeden) złotych każda, w tym:

  1. 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 5000000;
  2. 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 5000001 do 10000000.”

Obecnie § 4 ust. 1 brzmi:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.000.000,00 (dziewięć milionów) złotych i dzieli się na 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda.”

§ 4 ust. 2  przed zmianą dokonaną uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 lipca 2013 roku miał następujące brzmienie:

„Akcje zwykłe na okaziciela serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o której mowa w § 1 pkt 4 Statutu poprzez przystąpienie do Spółki jedynego Wspólnika z akcjami odpowiadającymi wszystkim jego udziałom.”

Obecnie § 4 ust. 2 brzmi:

„Przy założeniu Spółki 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda, posiadających numery od 0000001 do 5000000 zostało objęte w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o której mowa w § 1 pkt 4 Statutu poprzez przystąpienie do Spółki jedynego Wspólnika z akcjami odpowiadającymi wszystkim jego udziałom.”

§ 5 ust. 3 pkt. 3.3 przed zmianą dokonaną uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 lipca 2013 roku miał następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej.”

Obecnie § 5 ust. 3 pkt. 3.3 brzmi:

„Walne zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.”

Dodany w § 5 ust. 2 pkt 2.16 brzmi:

„Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) członków, w zakresie w jakim przepisy prawa przewidują tworzenie komitetu audytu, zadania komitetu audytu wykonywane są przez całą Radę Nadzorczą.”;

Załącznik- tekst jednolity Statutu Spółki

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 9 i pkt 12 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259) w zw. z art. 56 ust. 1 pkt. 2) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 184, poz. 1539, z późn.zm.)

 

 

 
 

 
 
 
 
26.08.2013
 
RAPORT BIEŻĄCY NR 23/2013 z dnia 26.08.2013
UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ PRZEZ PKO BP S.A.
 
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 26.08.2013r. bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na zlecenie Spółki, udzielił nowej nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji dokonania płatności do kwoty: 22.000 tys. PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych), na rzecz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (Beneficjenta Gwarancji), z tytułu zobowiązań handlowych wynikających z Umowy o niewyłącznej dystrybucji z dnia 27.03.2012r. zawartej pomiędzy Basell Sales & Marketing Company B.V., Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. i KRAKCHEMIA S.A. Gwarancja jest kontynuacją poprzednio udzielonej, o której Zarząd informował komunikatem nr 5/2013 z dnia 5.04.2013r.
 
Zabezpieczenie gwarancji ustanowiono w umowie kredytowej z PKO BP S.A. opublikowanej w raporcie nr 19/2010. Gwarancja jest ważna od dnia 13.10.2013r. do dnia 28.02.2014r. Niniejsza gwarancja jest przenoszalna tj. prawa Beneficjenta z tytułu niniejszej gwarancji mogą być przenoszone po uzyskaniu uprzedniej zgody Banku.
 
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

 

 

 
 

 
 
 
 

5.08.2013

RAPORT BIEŻĄCY NR 22/2013 Z DNIA 5.08.2013
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z BRE BANK S.A.

  Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 5 sierpnia 2013 roku podpisano aneks do umowy kredytowej z dnia 2 marca 2004 roku zawartej z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank), przedłużający spłatę kredytu w wysokości 5 000 tys. zł, do dnia 29 sierpnia 2014 roku.

Zmianie ulega okres spłaty kredytu oraz okres przyjęty przez Bank do naliczenia stawki bazowej WIBOR O/N. Zabezpieczenie kredytu nie uległo zmianie i stanowi je: weksel własny in blanco, cesja należności od grupy wybranych kontrahentów, zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych, cesja wierzytelności z tytułu ubezpieczenia środków obrotowych stanowiących przedmiot zabezpieczenia. Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR O/N, powiększonej o marżę Banku. Przeznaczenie kredytu – bieżące finansowanie działalności Spółki. Wartość ustanowionych zabezpieczeń kredytu przekracza równowartość kwoty jeden milion euro.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
19.07.2013

RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2013 Z DNIA 19.07.2013r.
WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI
 
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, iż w dniu 18 lipca 2013 roku Rada Nadzorcza spółki dokonała wyboru firmy Kancelaria Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o., jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za
I półrocze 2013 roku oraz do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. Kancelaria Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Syrokomli 17, jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 327.
 
KRAKCHEMIA S.A. w przeszłości korzystała już z usług Kancelarii Biegłych Rewidentów "Konto" Sp. z o.o. w zakresie badania rocznych sprawozdań finansowych oraz przeglądów półrocznych sprawozdań, ostatnio za lata 2007-2012.
 
Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem spółki.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 19 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z 2009 r.).  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
17.07.2013 r.
  
RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2013 Z DNIA 17.07.2013
ODSTĄPIENIE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY OD ROZPATRZENIA PUNKTU PLANOWANEGO PORZĄDKU OBRAD
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstąpiło od rozpatrzenia punktu 4 porządku obrad, to jest podjęcia uchwały o uchyleniu tajności głosowania, a to z uwagi na fakt, że w zgromadzeniu brał udział tylko jeden akcjonariusz i zgodnie z art. 420 §  4 Kodeksu spółek handlowych przepisów o tajnym głosowaniu nie stosowano.
 
 Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 8 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 wraz z późniejszymi zmianami).

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
17.07.2013r.
  
RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2013 Z DNIA 17.07.2013
WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 16 LIPCA 2013r.
 
 
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA  S.A. w dniu 16 lipca 2013 roku:
 
1.      ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie – posiada 4 463 429 głosów, stanowiących 100% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. oraz 44,63% ogólnej liczby głosów.
 
Podstawa prawna:
Art.70 pkt. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
17.07.2013
 
RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2013 Z DNIA 17.07.2013 r.
WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 16.07.2013 r.
 
 
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 16.07.2013 r. podjęło następujące uchwały:
 
Uchwałę nr 1 o treści:
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego obrad Pana Tomasza Świerczyńskiego.”
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.463.429 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 44,63%.
Za przyjęciem uchwały oddano: 4.463.429 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".
 
Uchwałę nr 2 o treści:
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. wyraża zgodę na odstąpienie od głosowania nad podjęciem uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.”
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.463.429 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 44,63%.
Za przyjęciem uchwały oddano: 4.463.429 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".
 
Uchwałę nr 3 o treści:
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w osobach:
- Sebastian Dulewicz,
- Włodzimierz Oprzędek,
- Andrzej Zdebski.”
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.463.429 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 44,63%.
Za przyjęciem uchwały oddano: 4.463.429 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".
 
Uchwałę nr 4 o treści:
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.463.429 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 44,63%.
Za przyjęciem uchwały oddano: 4.463.429 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".
 
Uchwałę nr5 o treści:
„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A., działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 5 Statutu Spółki, umarza część akcji Spółki, tj. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN PLKRKCH00019, które Spółka nabyła za zgodą akcjonariuszy w drodze oferty sprzedaży akcji skierowanej do wszystkich akcjonariuszy i ogłoszonej przez Spółkę w dniach od 16 do 23 maja 2013 r. na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 24 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 kwietnia 2013 r.
2. Wynikające z umorzenia akcji opisanego powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany statutu Spółki bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a to stosownie do art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy z tytułu umorzenia zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogła być przeznaczona do podziału.
3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego o kwotę 1.000.000,00 (jeden milion) złotych odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest z dotychczasowej kwoty 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych do kwoty 9.000.000,00 (dziewięć milionów) złotych.
4. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi na mocy odrębnej uchwały.”
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.463.429 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 44,63%.
Za przyjęciem uchwały oddano: 4.463.429 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".
 
Uchwałę nr 6 o treści:
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. w związku z podjęciem przez dzisiejsze Zgromadzenie uchwały nr 5 o umorzeniu akcji Spółki, postanawia:
1. Obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych do kwoty 9.000.000,00 (dziewięć milionów) złotych, tj. o kwotę 1.000.000,00 (jeden milion) złotych w drodze umorzenia 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki Krakchemia S.A. o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, szczegółowo opisanych w uchwale nr 5 niniejszego Walnego Zgromadzenia.
2. W związku z pkt. 1 niniejszej uchwały zmienić paragraf 4 ust. 1 statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:
             „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.000.000,00 (dziewięć milionów) złotych i dzieli się na 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda.”.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.
4. Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.”
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.463.429 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 44,63%.
Za przyjęciem uchwały oddano: 4.463.429 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".
 
Uchwałę nr 7 o treści:
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. zmienia statut Spółki w następujący sposób:
a)          w paragrafie 4 statutu Spółki ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:
             „Przy założeniu Spółki 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda, posiadających numery od 0000001 do 5000000 zostało objęte w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o której mowa w § 1 pkt 4 Statutu poprzez przystąpienie do Spółki jedynego Wspólnika z akcjami odpowiadającymi wszystkim jego udziałom.”;
b)          w paragrafie 5 Statutu Spółki w ustępie 2 dodaje się nowy punkt 2.16. o następującej treści:
             „Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) członków, w zakresie w jakim przepisy prawa przewidują tworzenie komitetu audytu, zadania komitetu audytu wykonywane są przez całą Radę Nadzorczą.”;
c)          w paragrafie 5 Statutu Spółki w ustępie 3 punkt 3.3. otrzymuje następujące brzmienie:
             „Walne zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.”.
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.463.429 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 44,63%.
Za przyjęciem uchwały oddano: 4.463.429 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".
 
Uchwałę nr 8 o treści:
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 lipca 2013 r.
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.463.429 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 44,63%.
Za przyjęciem uchwały oddano: 4.463.429 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".
 

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 wraz z późniejszymi zmianami).

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

3.07.2013

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2013 Z DNIA 3.07.2013

ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 3.07.2013 r. otrzymał datowane na 2.07.2013 r. zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 5) i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od ALMA MARKET S.A. („ALMA”) z siedzibą w Krakowie, iż w wyniku zbycia w ramach transakcji na GPW przez ALMA akcji Spółki o łącznym wolumenie 254.552 sztuk o wartości transakcji 1.730.953,60 PLN z średnią ceną za 1 akcje 6,80 PLN ALMA zmniejszyła posiadany dotychczas udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki o więcej niż 2%.

 

Przed zmianą udziału ALMA i prezes zarządu ALMA Jerzy Mazgaj posiadali 4.909.771 akcji Spółki, co stanowiło 49,10% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 4.909.771 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 49,10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 

W wyniku wyżej opisanych transakcji aktualnie ALMA posiada łącznie z Prezesem Zarządu Jerzym Mazgajem łącznie 4.655.219 akcje co stanowi 46,55% kapitału zakładowego, co daje 4.655.219 głosów i stanowi 46,55% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.

 

Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

20.06.2013

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2013 Z DNIA 20.06.2013

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A.

 

 

I.

Zarząd KRAKCHEMIA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Pułkownika Dąbka 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000217348 (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 16 lipca 2013 roku, na godzinę 12.00, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3.

 

 

II.

Zarząd Spółki proponuje następujący porządek obrad:

 

1.       Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2.       Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;

4.       Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

5.       Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

6.       Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

7.       Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji Spółki.

8.       Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 4 ust. 2, § 5 ust. 2 oraz § 5 ust. 3 pkt 3.3. statutu Spółki.

10.    Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

11.    Zamknięcie obrad.

 

Proponowane zmiany w statucie Spółki

 

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje poniżej do wiadomości Akcjonariuszy proponowaną zmianę Statutu KRAKCHEMIA S.A.:

 

1. Proponowana zmiana § 4 ust. 1 statutu w związku z obniżeniem kapitału zakładowego:

 

Dotychczasowa treść § 4 ust.1:

 

             „1. Kapitał zakładowy wynosi 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych i dzieli się na 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1 (jeden) złotych każda, w tym:

a.            5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 5000000;

b.            5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 5000001 do 10000000.”

 

Proponowana nowa treść § 4 ust. 1:

 „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.000.000,00 (dziewięć milionów) złotych i dzieli się na 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda.”

 

2. Proponowane zmiany § 4 ust. 2, § 5 ust. 2 oraz § 5 ust. 3 pkt 3.3. statutu Spółki

 

a)

Dotychczasowa treść § 4 ust. 2:

„2. Akcje zwykłe na okaziciela serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o której mowa w § 1 pkt 4 Statutu poprzez przystąpienie do Spółki jedynego Wspólnika z akcjami odpowiadającymi wszystkim jego udziałom.”

Proponowana nowa treść § 4 ust. 2:

„2. Przy założeniu Spółki 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda, posiadających numery od 0000001 do 5000000 zostało objęte w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o której mowa w § 1 pkt 4 Statutu poprzez przystąpienie do Spółki jedynego Wspólnika z akcjami odpowiadającymi wszystkim jego udziałom.

 

b)

W § 5 ust. 2 dodaje się nowy punkt 2.16 o następujące treści:

Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) członków, w zakresie w jakim przepisy prawa przewidują tworzenie komitetu audytu, zadania komitetu audytu wykonywane są przez całą Radę Nadzorczą.”

 

c)

Dotychczasowa treść § 5 ust. 3 pkt 3.3.:

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej.”

 

Proponowana nowa treść § 5 ust. 3 pkt 3.3.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

 

 

 

 

III.

Stosownie do art. 4022 k.s.h. Zarząd podaje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

 

 

1. Akcjonariuszowi reprezentującemu co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi KRAKCHEMIA S.A. nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, to jest najpóźniej w dniu 25 czerwca 2013 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki (Kraków, ul. Płk. Dąbka 10), lub przesłane w postaci elektronicznej wyłącznie na następujący adres poczty elektronicznej: wza@krakchemia.pl

 

Akcjonariusz powinien wykazać, że posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania, a to w ten sposób, że powinien załączyć do żądania świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej należy ponadto wykazać uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu poprzez załączenie aktualnego odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

 

Żądania przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

 

 

2. Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki (Kraków, ul. Płk. Dąbka 10) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

 

Projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

 

 

3. Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 

 

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej:https://www.krakchemia.pl/850/wza-i-skup-akcji-wza/2648/

Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem w/w formularza.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

 

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany do przesłania Spółce zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@krakchemia.pl najpóźniej do 12 lipca 2013 r., do godz.15:00 czasu polskiego.

W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w walnym zgromadzeniu, przesyła równocześnie na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej:

1)    skan świadectwa depozytowego dotyczącego akcji Spółki lub zawiadomienia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki,

2)    tekst lub skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,

3)    skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,

4)    skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,

5)    adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

 

Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

 

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

 

Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

 

 

5. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

 

6. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

 

7. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia.

 

 

8. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 30 czerwca 2013 r.

 

9. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. będą miały osoby, które:

a)       na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 30 czerwca 2013 r.) będą akcjonariuszami Spółki,

b)      w terminie pomiędzy dniem publikacji niniejszego ogłoszenia a dniem 1 lipca 2013 r. złożą podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

 

KRAKCHEMIA S.A. ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

 

W dniach 12, 13 i 15 lipca 2013 r., w siedzibie KRAKCHEMIA S.A. (Kraków, ul. Płk. Dąbka 10), w godzinach od 9.00 do 15.00 wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

 

 

10. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie KRAKCHEMIA S.A. (Kraków, ul. Płk. Dąbka 10) lub na stronie internetowej spółki: https://www.krakchemia.pl/850/wza-i-skup-akcji-wza/2648/.

 

 

11. KRAKCHEMIA S.A. będzie udostępniała informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.krakchemia.pl/850/wza-i-skup-akcji-wza/2648/.

 

 

IV.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. przekazuje do wiadomości Akcjonariuszy treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia:

 

 

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. wybiera na przewodniczącego obrad Pana/Panią _____________.”

 

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia, działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.”

 


Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 

 „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w osobach ________________:”

 


Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

 

 

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 

„1.           Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 5 Statutu Spółki, umarza część akcji Spółki, tj. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN PLKRKCH00019, które Spółka nabyła za zgodą akcjonariuszy w drodze oferty sprzedaży akcji skierowanej do wszystkich akcjonariuszy i ogłoszonej przez Spółkę w dniach od 16 do 23 maja 2013 r. na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 24 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 kwietnia 2013 r.

2.             Wynikające z umorzenia akcji opisanego powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany statutu Spółki bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 kodeksu spółek handlowych, a to stosownie do art. 360 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy z tytułu umorzenia zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych mogła być przeznaczona do podziału. 

3.             Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego o kwotę 1.000.000,00 (jeden milion) złotych odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest z dotychczasowej kwoty 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych do kwoty 9.000.000,00 (dziewięć milionów) złotych.

4.             Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi na mocy odrębnej uchwały.”

 

 

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podjęciem przez dzisiejsze Zgromadzenie uchwały nr [§] o umorzeniu akcji Spółki, postanawia:

1.             Obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych do kwoty 9.000.000,00 (dziewięć milionów) złotych, tj. o kwotę 1.000.000,00 (jeden milion) złotych w drodze umorzenia 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki Krakchemia S.A. o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, szczegółowo opisanych w uchwale nr [§] niniejszego Walnego Zgromadzenia.

2.             W związku z pkt. 1 niniejszej uchwały zmienić paragraf 4 ust. 1 statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

                „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.000.000,00 (dziewięć milionów) złotych i dzieli się na 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda.”

3.             Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.

4.             Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.”

 

 

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia statut Spółki w następujący sposób:

 

a) w paragrafie 4 Statutu Spółki ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Przy założeniu Spółki 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda, posiadających numery od 0000001 do 5000000 zostało objęte w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o której mowa w § 1 pkt 4 Statutu poprzez przystąpienie do Spółki jedynego Wspólnika z akcjami odpowiadającymi wszystkim jego udziałom.

 

b) w paragrafie 5 Statutu Spółki w ustępie 2 dodaje się nowy punkt 2.16. o następującej treści:

Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) członków, w zakresie w jakim przepisy prawa przewidują tworzenie komitetu audytu, zadania komitetu audytu wykonywane są przez całą Radę Nadzorczą.”

 

c) w paragrafie 5 Statutu Spółki w ustępie 3 punkt 3.3. otrzymuje następujące brzmienie:

Walne zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.””

 

 

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 lipca 2013 r.”

 

 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A.

 

 

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259)

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

17.06.2013

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2013 Z DNIA 17.06.2013
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z PKO BP SA

 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 17.06.2013 r. Spółka podpisała aneks nr 3 do umowy kredytowej zawartej dnia 18.12.2007 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank).

 

Zmianie ulegają okres wykorzystania limitu, limit i sublimity kredytu wielocelowego, oprocentowanie limitu oraz zabezpieczenia kredytu.

 

Zgodnie z aneksem nr 3 okres wykorzystania limitu został przedłużony do 16.06.2016 r.

 

Limit kredytu wielocelowego został zwiększony o kwotę 10.000 tys. zł, do wysokości 55.000 tys. zł i składa się z poszczególnych sublimitów, które nie mogą być wyższe niż:

- limit kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 33.000 tys. zł,

- limit kredytu obrotowego odnawialnego do wysokości 29.000 tys. zł na finansowanie gwarancji bankowych i zobowiązań mogących powstać z tytułu realizacji gwarancji w obrocie krajowym do wysokości 27.000 tys. zł oraz akredytyw dokumentowych wynikających z wykonywanej działalności do kwoty 2.000 tys. zł.

Łączna suma wykorzystania poszczególnych sublimitów nie może przekroczyć limitu kredytu wielocelowego w wysokości 55.000 tys. zł.

 

Oprocentowanie limitu ustalane jest w stosunku rocznym, według stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę Banku. Stawkę referencyjną stanowi WIBOR 1M. Zmianie uległa marża Banku.

 

Zabezpieczenie umowy stanowią: hipoteki kaucyjne do kwoty 4.887 tys. zł (poprzednio  4.398 tys. zł), zastaw rejestrowy na środkach obrotowych (zapasy) do wysokości 35.000 tys. zł (poprzednio 20.000 tys. zł) wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, przelew wierzytelności obecnych i przyszłych wynikających ze współpracy handlowej z wybranymi kontrahentami w kwocie nie niższej niż 15.000 tys. zł (poprzednio 10.000 tys. zł) kwartalnie, blokada środków pieniężnych na rachunku lokaty terminowej w wysokości 3.000 tys. zł, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego KRAKCHEMIA S.A. prowadzonego w BRE BANK S.A. Oddział w Krakowie, klauzula potrącenia z rachunków bieżących Kredytobiorcy prowadzonych przez PKO BP SA Oddział 6 w Krakowie.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

10.06.2013
 

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2013 Z DNIA 10.06.2013
INFORMACJA O ZBYCIU AKCJI SPÓŁKI PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 10.06.2013 r. otrzymał datowane na 05.06.2013 r. zawiadomienie w trybie art. 160 ust.1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
informujące o zbyciu przez Pana Jerzego Mazgaja pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. akcji zwykłych Spółki.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Pan Jerzy Mazgaj zawarł transakcje w dniu 29.05.2013 r. sprzedaży 53.658 sztuk akcji o wartości 547.311,60 PLN z średnią ceną za 1 akcję 10,20 PLN.

 

Umowa sprzedaży zawarta została w odpowiedzi na ofertę Spółki sprzedaży jej akcji skierowaną do wszystkich akcjonariuszy za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie (POK w Krakowie).

O ofercie sprzedaży akcji Spółki skierowanej do wszystkich akcjonariuszy, Spółka informowała w raporcie bieżącym
nr 10/2013.


Podstawa prawna: art.160 ust.1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

6.06.2013

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2013 Z DNIA 6.06.2013

ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 6.06.2013 r. otrzymał od ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „ALMA”) datowane na dzień 4.06.2013 r. zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 87 ust.1 pkt.5) i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o sprzedaży przez ALMA oraz prezesa zarządu ALMA Jerzego Mazgaja łącznie 590.229 sztuk akcji o wartości 6.020.335,80 PLN to jest za średnią ceną za 1 akcję wynoszącą 10,20 PLN. Sprzedaż powyższych akcji nastąpiła w dniu 29.05.2013 r.

 

Umowa sprzedaży zawarta została w odpowiedzi na ofertę Spółki sprzedaży jej akcji skierowaną do wszystkich akcjonariuszy.

 

Opisana sprzedaż akcji Spółki przez ALMA oraz prezesa zarządu ALMA Jerzego Mazgaja, spowodowała zmianę (zmniejszenie) ich udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki o ponad 1%.

 

Przed zmniejszeniem udziału, o którym informujemy powyżej, ALMA i prezes zarządu ALMA Jerzy Mazgaj posiadali łącznie 5.500.000 akcji stanowiących 55,00%  kapitału zakładowego Spółki, co dawało 5.500.000 głosów i stanowiło 55,00% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki .

 

Po zmniejszeniu udziału o którym informujemy, ALMA posiada łącznie z prezesem zarządu Jerzym Mazgajem łącznie 4.909.771 akcji stanowiących 49,10% kapitału zakładowego, co daje 4.909.771 głosów i stanowi 49,10% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

O wynikach oferty sprzedaży akcji Spółki skierowanej do wszystkich akcjonariuszy, Spółka informowała w raporcie bieżącym 11/2013, zgodnie z którym Spółka nabyła 1.000.000 akcji własnych, co stanowi 10% udziału nabytych akcji w kapitale zakładowym i 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Spółka stosownie do art. 364 par. 2 KSH nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji.


Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 
 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

3.06.2013

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2013 z dnia 3.06.2013
PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z BANK ZACHODNI WBK S.A.
 
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 3 czerwca 2013 roku podpisano aneks do umowy kredytowej zawartej z Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Bank), poprzednio Kredyt Bank Spółka Akcyjna, podwyższający kwotę kredytu z 12 mln do kwoty 17 mln złotych.

 Zabezpieczenia kredytu nie uległy zmianie i stanowią je: weksel własny in blanco, cesja należności od grupy wybranych Kontrahentów, przelew wierzytelności z polisy ubezpieczenia należności handlowych wystawionej przez TU Euler Hermes S.A. (w zakresie kontrahentów objętych przelewem wierzytelności na rzecz Banku).

Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR O/N, powiększonej o marżę banku. Przeznaczenie kredytu – bieżące finansowanie działalności Spółki.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych KRAKCHEMIA S.A.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

29.05.2013

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2013 Z DNIA 29.05.2013

INFORMACJA O NABYCIU AKCJI WŁASNYCH EMITENTA - REALIZACJA OFERTY ZAKUPU AKCJI

 

Zarząd Krakchemii S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 maja 2013 r. Spółka nabyła w drodze zakupu 1.000.000 (słownie: jeden milion) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 kwietnia 2013 r. Nabycie nastąpiło poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. w wyniku Oferty zakupu akcji Krakchemii S.A. skierowanej przez Spółkę do wszystkich akcjonariuszy w dniu 13 maja 2013 r. (Raport bieżący nr 10/2013 z dnia 13 maja 2013 r.).
 

Akcje zostały nabyte w celu umorzenia.
 

Cena zakupu nabywanych akcji wynosiła 10,20 zł (słownie: dziesięć złotych dwadzieścia groszy) za jedną akcję. Ogólna wartość świadczeń za nabyte akcji wyniosła 10.200.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście tysięcy złotych).


Łączna liczba akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży wyniosła 9.318.446 (dziewięć milionów trzysta osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści sześć).


Stopa redukcji wyniosła 89,2686%.


Spółka nabyła 1.000.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł za akcję, co stanowi 10% udziału nabytych akcji w kapitale zakładowym i odpowiada 1.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
(co stanowi 10% ogólnej liczby głosów).


Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zm.).

Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

13.05.2013

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2013 Z DNIA 13.05.2013

RAPORT W SPRAWIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH

 

 

Zarząd KRAKCHEMIA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Pułkownika Dąbka 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000217348 (zwanej dalej „Spółką”), informuje, że działając na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 kwietnia 2013 r., uchwalił, co następuje:

 

1.Zarząd Spółki postanawia przystąpić do skupu akcji własnych;

 

2.  Nabywanie akcji nastąpi w celu ich umorzenia;

 

3.Skup akcji rozpocznie się w dniu 16 maja 2013 r.;

 

4.Skup będzie się odbywał zgodnie z przepisami prawa polskiego, prawa Unii Europejskiej, a także zasadami określonymi w uchwale nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 kwietnia 2013 r.;

 

5.  Łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 1.000.000 (jeden milion) akcji co stanowi 10% wszystkich akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda;

 

6.Wysokość środków przeznaczonych na zakup akcji własnych będzie nie większa niż 10.200.000,00 (dziesięć milionów dwieście tysięcy) złotych;

 

7.Skup akcji będzie prowadzony do wyczerpania środków na ich nabycie nie dłużej niż do dnia 23 maja 2013 r.;

 

8.Cena nabycia wynosić będzie 10,20 złotych (dziesięć złotych 20/100) za każdą akcję;

 

9.Akcje będą nabywane za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie na podstawie zawartej umowy i udzielonego pełnomocnictwa.

 

 

Oferta skupu akcji własnych stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

Art.56 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

 

 Załącznik - oferta skupu akcji własnych

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

18.04.2013r.

  

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2013 Z DNIA 18.04.2013

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 16 KWIETNIA 2013r.

 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA  S.A. w dniu 16 kwietnia 2013 roku:

 

1.      ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie – posiada 5 000 000 głosów, stanowiących 72,51% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. oraz 50 % ogólnej liczby głosów.
 

2.      Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” z siedzibą w Warszawie – posiada 997 198 głosów, stanowiących 14,46% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 9,97 % ogólnej liczby głosów.


3.       Jerzy Mazgaj – posiada 500 000 głosów, stanowiących 7,25% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. oraz 5% ogólnej liczby głosów.

 

Podstawa prawna:

Art.70 pkt. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

17.04.2013


RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2013 Z DNIA 17.04.2013

POWOŁANIE RADY NADZORCZEJ KRAKCHEMIA S.A. NA NOWĄ KADENCJĘ.


 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 16.04.2013r. powołało Radę Nadzorczą Spółki na nową kadencję. Radę Nadzorczą KRAKCHEMIA S.A. stanowi pięciu członków w następującym składzie osobowym:

Pani Barbara Mazgaj

Pan Jerzy Mazgaj

Pan Mariusz Wojdon

Pan Kazimierz Sowa

Pan Marian Janicki

 

Barbara Mazgaj
Od sierpnia 1999 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej ALMA MARKET S.A., a od maja 2004 do lipca 2011 roku była Przewodniczącą Rady. Od lipca 2011 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej. Obecnie pracuje w Paradise Group Sp. z o.o., gdzie zajmuje się marketingiem i promocją. Paradise Group Sp. z o.o., zajmuje się dystrybucją artykułów luksusowych oraz jest partnerem i przedstawicielem w Polsce firm: Ermenegildo ZEGNA, Burberry, Armani, Church, JM Weston, Hugo BOSS, KENZO.
Barbara Mazgaj od 18 lat jest zaangażowana w działalność handlową wraz ze swoim mężem. Od maja 2004 roku do kwietnia 2007 roku pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w spółce Krakchemia S.A. Od czerwca 2010 roku jest Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Krakchemia S.A.
 Posiada wykształcenie wyższe.
Jest absolwentką Akademii Rolniczej w Krakowie.

Pani Barbara Mazgaj nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Jerzy Mazgaj
Prezes zarządu ALMA MARKET SA oraz główny akcjonariusz spółki, studiował germanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od maja 1999 roku pełni funkcję prezesa zarządu ALMA MARKET SA. Pełni również funkcje w spółkach zależnych od ALMA Market SA: w Krakchemia SA, - jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej, w ALMA Development Sp. z o.o., Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A., AM1 Sp. z o.o. i AM2 Sp. z o.o., Flor Sp. z o.o. - jest Prezesem Zarządu. Od 2 lipca 2008 roku  pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistula Group SA. Od 26 listopada 2008 r. pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej DCG S.A. z siedzibą w Warszawie będącej podmiotem zależnym od Vistula Group S.A.
 Jerzy Mazgaj jest także głównym udziałowcem spółki Premium Cigars Sp. z o.o. będącej wyłącznym przedstawicielem wszystkich marek cygar kubańskich w Polsce.
 Jest członkiem: Rotary Club, Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, Stowarzyszenia Przedsiębiorców Miasta Krakowa oraz Polskiego Klubu Koneserów.

 Pan Jerzy Mazgaj nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Mariusz Wojdon
Od lutego 1994 roku pracuje w ALMA MARKET S.A. W 1998 roku objął stanowisko Dyrektora Finansowego spółki, które pełnił do 2010 r. W maju 1999 roku został członkiem Zarządu ALMA MARKET S.A., a od 2001 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. W styczniu 2009 roku objął również stanowisko Dyrektora Zarządzającego Spółki. Od lipca 2011 roku  pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A.
 Wcześniej w latach 1993-1994 pracował w Banku PKO BP oddział w Chrzanowie. Obecnie pełni również funkcje członka Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. oraz jest członkiem Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.
 Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, gdzie uzyskał tytuł inżyniera. Posiada dyplomy ukończenia: CETT i ACCA z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami, Studium Zarządzania Przemysłowego, studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w zakresie Standardów Europejskich w rachunkowości i finansach. 

Pan Mariusz Wojdon nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Kazimierz Sowa

Absolwent teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej, dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim i zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University w Nowym Sączu, dziennikarz i publicysta, stały komentator TVN24 oraz autor licznych tekstów w czołowych tygodnikach opinii. W ostatnich latach ekspert w zakresie etyki biznesu i współautor kilkunastu programów poświęconych tej tematyce. Aktualnie pełni funkcję dyrektora naczelnego kanału telewizyjnego religia.tv. Doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania firmą oraz public relations obejmujące między innymi komunikację zewnętrzną i wewnętrzną, jak i marketing i reklamę zdobywał pełniąc szereg funkcji na stanowiskach kierowniczych w takich instytucjach medialnych jak ogólnopolska sieć Radia Plus, Telewizja Religia Sp. z o.o. czy fundacjach.

Pan Kazimierz Sowa nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Marian Janicki
Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej kierunek Inżynieria Materiałowa i Ceramika. W latach 1981 – 1987 swoje doświadczenia zawodowe zdobywał na Akademii Górniczo – Hutniczej na wydziale transportu. W latach 1987 - 2005 swoją karierę zawodową związał z Biurem Ochrony Rządu w zakresie transportu i logistyki. W 2005 roku został mianowany na stopień Generała Brygady. Od 2007 do 2013 roku piastował stanowisko Szefa Biura Ochrony Rządu. W 2011 roku został mianowany na stopień Generała Dywizji. Jest członkiem International Police Association. Posiada certyfikaty wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego upoważniające do kierowania komórkami ochrony informacji niejawnych oraz dostępu do informacji niejawnych.
Pan Marian Janicki nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 wraz z późniejszymi zmianami).

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

17.04.2013

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2013 Z DNIA 17.04.2013 r.

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 16.04.2013 r.

 
 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 16.04.2013 r. podjęło następujące uchwały:

 

Uchwałę nr 1 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego obrad Pana Tomasza Świerczyńskiego.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.895.049 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 100 głosów „wstrzymujących się".

 

Uchwałę nr 2 o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia, działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.895.149 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".


Uchwałę nr 3 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w osobach:

-               Sebastian Dulewicz,

-               Włodzimierz Oprzędek,

-               Andrzej Zdebski.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.895.149 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".


Uchwałę nr 4 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.895.149 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

 

Uchwałę nr 5 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, w skład którego wchodzą:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 177 417 604,19 złotych;

2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zysk netto z całkowitych dochodów w wysokości  10 801 791,71 złotych;

3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym
o kwotę 27 469 870,09 złotych;

4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia
31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 301 791,71 złotych;

5. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.895.149 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

 

Uchwałę nr 6 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.895.149 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

 

Uchwałę nr 7 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2012.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.895.149 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

 

Uchwałę nr 8 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.895.149 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

 

Uchwałę nr 9 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.895.149 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

 

Uchwałę nr 10 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.395.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 63,95%

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.395.149 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

 

Uchwałę nr 11 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.895.149 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

 

Uchwałę nr 12 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Ilonie Malik absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.895.149 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

 

Uchwałę nr 13 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.895.149 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

 

 Uchwałę nr 14 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Kłucińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.895.149 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

 

Uchwałę nr 15 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Elżbiecie Wyrobiec absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.895.149 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

 

Uchwałę nr 16 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. przeznacza zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 10.238.258,79 zł na kapitał zapasowy Spółki.”

 Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.895.149 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

 

Uchwałę nr 17 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej w nowej kadencji wyniesie 5 osób.”

 Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.500.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 1.395.049  głosów „wstrzymujących się".

 

 Uchwałę nr 18 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Barbarę Mazgaj.”

 Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.895.149 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

 

Uchwałę nr 19 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Jerzego Mazgaja.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.895.149 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

 

Uchwałę nr 20 o treści:

 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Mariusza Wojdona.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.895.149 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

 

Uchwałę nr 21 o treści:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Mariana Janickiego.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.500.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 1.395.049  głosów „wstrzymujących się".

 

Uchwałę nr 22 o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Kazimierza Sowę.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.500.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 1.395.049  głosów „wstrzymujących się".

 

Uchwałę nr 23  o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia w projekcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki wprowadzić poprawkę poprzez wykreślenie w pkt 2 uchwały litery d) w brzmieniu: " d) nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych."

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.895.149 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

 

 Uchwałę nr 24  o treści:

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) w zw. z art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1.             Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (zwanej dalej: „GPW”), a to w celu ich umorzenia.

2.             Spółka nabywać będzie całkowicie opłacone akcje, według poniższych zasad:

a)             łączna ilość nabywanych akcji w celu umorzenia nie będzie większa niż 1.000.010 (słownie: jeden milion dziesięć) akcji o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda;

b)             łączna minimalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie mniejsza niż 1 (słownie: jeden) złoty za jedną akcję, zaś łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 10.200.102 (słownie: dziesięć milionów dwieście tysięcy sto dwa) złote, tj. 10,20 (słownie: dziesięć 20/100) złotych za jedną akcję;

c)             upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia obejmuje okres od dnia następnego po dniu podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31.12.2013r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;

d)             nie wyklucza się nabywania akcji w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki;

e)             dopuszcza się nabywanie akcji w drodze ofert skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki,

f)              nabycie akcji własnych, stosownie do decyzji Zarządu, może być finansowane z kwoty, która zgodnie z art. 348 ksh może być przeznaczona do podziału, przy czym Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia decyzji o innych źródłach sfinansowania nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

3.             Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:

a)             zakończyć nabywanie akcji przed dniem 31.12.2013r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;

b)             zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części.

4.             Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie z treścią pkt. 1 i 2 niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z biurami maklerskimi umów w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w pkt 1 niniejszej uchwały.

5.             Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu czterech miesięcy od tego terminu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy celem podjęcia uchwał o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

6.             Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 10.200.102 (słownie: dziesięć milionów dwieście tysięcy sto dwa) złote przeznaczonego na nabycie przez Spółkę akcji własnych. Powyższy kapitał rezerwowy zostaje utworzony w wyniku przeniesienia do tego kapitału kwoty 10.200.102 (słownie: dziesięć milionów dwieście tysięcy sto dwa) złote pochodzącej z kapitału zapasowego Spółki, powstałego z zysku wypracowanego przez Spółkę w latach ubiegłych.

7.             Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.895.149 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się".

 

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 wraz z późniejszymi zmianami).

 

 


 

 

 

 

 

 

16.04.2013

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2013 Z DNIA 16.04.2013

DECYZJA ZARZĄDU SPÓŁKI O ZMIANIE PROJEKTU UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 16 KWIETNIA 2013 ROKU W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU SPÓŁKI DO NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI NOTOWANYCH NA RYNKU PODSTAWOWYM GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. W WARSZAWIE W CELU ICH UMORZENIA.

 

 

Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie podjął decyzję o doprecyzowaniu projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w celu ich umorzenia.

Poniżej Zarząd Spółki przedstawia jednolity tekst zmienionego projektu uchwały:


Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A., działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) w zw. z art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1.             Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 362 §1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (zwanej dalej: „GPW”), a to w celu ich umorzenia.

2.             Spółka nabywać będzie całkowicie opłacone akcje, według poniższych zasad:

a)             łączna ilość nabywanych akcji w celu umorzenia nie będzie większa niż 1.000.010 (jeden milion dziesięć) akcji o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda;

b)            łączna minimalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie mniejsza niż 1 zł (jeden złoty) za 1 (jedną) akcję, zaś łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 10.200.102 (dziesięć milionów dwieście tysięcy sto dwa) złote, tj. 10,20 zł (dziesięć złotych dwadzieścia groszy) za jedną akcję;

c)             upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia obejmuje okres od dnia następnego po podjęciu niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2013 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;

d)            nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych;

e)            nie wyklucza się nabywania akcji w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki;

f)             dopuszcza się nabywanie akcji w drodze ofert skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki;

g)             nabycie akcji własnych, stosownie do decyzji Zarządu, może być finansowane z kwoty, która zgodnie z art. 348 ksh może być przeznaczona do podziału, przy czym Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia decyzji o innych źródłach sfinansowania nabycia akcji własnych w celu umorzenia;

3.             Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:

a)             zakończyć nabywanie akcji przed dniem 31 grudnia 2013 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;

b)            zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części;

4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie z treścią pkt 1 i 2 niniejszej uchwały, w tym, do zawarcia z biurami maklerskimi umów w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w pkt 1 niniejszej uchwały.

5. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu czterech miesięcy od tego terminu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy celem podjęcia uchwał o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

6. Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 10.200.102 zł (dziesięć milionów dwieście tysięcy sto dwa złote) przeznaczonego na nabycie przez Spółkę akcji własnych. Powyższy kapitał rezerwowy zostaje utworzony w wyniku przeniesieniu do tego kapitału kwoty 10.200.102 zł (dziesięć milionów dwieście tysięcy sto dwa złote) pochodzącej z kapitału zapasowego Spółki, powstałego z zysku wypracowanego przez Spółkę w latach ubiegłych.

7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

 

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

5.04.2013

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2013 z dnia 5.04.2013
UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ PRZEZ PKO BP S.A.

 

 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że w dniu 5.04.2013r. bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na zlecenie Spółki, udzielił nowej nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji dokonania płatności do kwoty: 22.000 tys. PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych), na rzecz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (Beneficjenta Gwarancji), z tytułu zobowiązań handlowych wynikających z Umowy o niewyłącznej dystrybucji z dnia 27.03.2012r. zawartej pomiędzy Basell Sales & Marketing Company B.V., Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. i KRAKCHEMIA S.A. Gwarancja jest kontynuacją poprzednio udzielonej, o której Zarząd informował komunikatem nr 9/2012 z dnia 12.04.2012r.

 

Zabezpieczenie gwarancji ustanowiono w umowie kredytowej z PKO BP S.A. opublikowanej w raporcie nr 19/2010. Gwarancja jest ważna od dnia 23.05.2013r. do dnia 12.10.2013r. Niniejsza gwarancja jest przenoszalna tj. prawa Beneficjenta z tytułu niniejszej gwarancji mogą być przenoszone po uzyskaniu uprzedniej zgody Banku.

 

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

20.03.2013

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2013 z dnia 20.03.2013 r.
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A.

 

 

I.

Zarząd KRAKCHEMIA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Pułkownika Dąbka 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000217348 (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 16 kwietnia 2013 roku, na godzinę 12.00, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3.

 

 

II.

Zarząd Spółki proponuje następujący porządek obrad:

 

1.       Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2.       Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;

4.       Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

5.       Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

6.       Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

7.       Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

8.       Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania
          Zarządu z  działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za rok
          obrotowy 2012, a także przedstawienie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej
          i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

9.       Podjęcie uchwał w sprawach:

9.1.     Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012;

9.2.     Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012;

9.3.     Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu
           z działalności Spółki za  rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2012;

9.4.     Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012;

9.5.     Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012;

9.6.     Przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2012;

9.7.      Określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w nowej kadencji;

9.8.      Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję;

9.9.       Upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.

 

10.    Zamknięcie obrad.

 

III.

Stosownie do art. 4022 k.s.h.  Zarząd podaje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

 

1. Akcjonariuszowi reprezentującemu co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi KRAKCHEMIA  S.A. nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, to jest najpóźniej w dniu 26 marca 2013 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki (Kraków, ul. Płk. Dąbka 10), lub przesłane w postaci elektronicznej wyłącznie na następujący adres poczty elektronicznej: wza@krakchemia.pl

 

Akcjonariusz powinien wykazać, że posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania, a to w ten sposób, że powinien załączyć do żądania świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej należy ponadto wykazać uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu poprzez załączenie aktualnego odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

 

Żądania przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

 

 

2. Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki  (Kraków, ul. Płk. Dąbka 10) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

 

Projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

 

 

3. Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 

 

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej: https://www.krakchemia.pl/850/WZA/.

Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem w/w formularza.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

 

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany do przesłania Spółce zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@krakchemia.pl, najpóźniej do 12 kwietnia 2013 r., do godz.15:00 czasu polskiego.

W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu, przesyła równocześnie na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej:

1)    skan świadectwa depozytowego dotyczącego akcji Spółki lub zawiadomienia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki,

2)    tekst lub skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,

3)    skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,

4)    skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,

5)    adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

 

Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

 

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

 

Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

 

 

5. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

 

6. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

 

7. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia.

 

 

8. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 31 marca 2013 r.

 

9. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. będą miały osoby, które:

a)       na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 31 marca 2013 r.) będą akcjonariuszami Spółki,

b)      w terminie pomiędzy dniem publikacji niniejszego ogłoszenia a dniem 2 kwietnia 2013 r. złożą podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

 

KRAKCHEMIA S.A. ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

 

W dniach 12, 13 i 15 kwietnia 2013 r., w siedzibie KRAKCHEMIA S.A. (Kraków, ul. Płk. Dąbka 10), w godzinach od 9.00 do 15.00 wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

 

 

 

10. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie KRAKCHEMIA S.A. (Kraków, ul. Płk. Dąbka 10) lub na stronie internetowej spółki:_ https://www.krakchemia.pl/850/WZA/.

 

 

11. KRAKCHEMIA S.A. będzie udostępniała informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.krakchemia.pl/850/WZA/ .

 

 

IV.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia:

 

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wybiera na przewodniczącego obrad Pana/Panią _____________.”


Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia, działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.”


Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w osobach ________________”:


Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

 

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, w skład którego wchodzą:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 177 417 604,19 złotych;

2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zysk netto z całkowitych dochodów w wysokości  10 801 791,71 złotych;

3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym
o kwotę 27 469 870,09 złotych;

4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia
31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 301 791,71 złotych;

5. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.”

 

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.”

 

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2012.”

 

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.”

 

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.”

 

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.”

 

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.”

 

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Ilonie Malik  absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.”

 

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.”

 

 

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Kłucińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.”

 

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Elżbiecie Wyrobiec absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012”

 

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A przeznacza zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 10 238 258,79  zł na kapitał zapasowy Spółki.”

 

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej w nowej kadencji wyniesie ______ osób.”

 

 Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej ________.”

 

Uchwała nr __  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

 

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A., działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) w zw. z art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

 

1.     Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 362 §1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (zwanej dalej: „GPW”), a to w celu ich umorzenia.

2.     Spółka nabywać będzie całkowicie opłacone akcje, według poniższych zasad:

a)    łączna ilość nabywanych akcji w celu umorzenia nie będzie większa niż 2 mln (dwa miliony) akcji o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda.

b)    łączna minimalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie mniejsza niż _____ (_______) złotych, zaś łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż _____ (________) złotych;

c)    upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia obejmuje okres od dnia ________ do dnia _______, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;

d)    nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych;

e)    nie wyklucza się nabywania akcji w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki;

f)     nabycie akcji własnych, stosownie do decyzji Zarządu, może być finansowane z kwoty, która zgodnie z art. 348 ksh może być przeznaczona do podziału, przy czym Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia decyzji o innych źródłach sfinansowania nabycia akcji własnych w celu umorzenia;

3.     Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:

a)    zakończyć nabywanie akcji przed dniem _________ lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;

b)    zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części;

4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie z treścią pkt 1 i 2 niniejszej uchwały, w tym, do zawarcia z biurami maklerskimi umów w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w pkt 1 niniejszej uchwały.

5. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu czterech miesięcy od tego terminu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy celem podjęcia uchwał o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

6. Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości ____ zł (____) przeznaczonego na nabycie przez Spółkę akcji własnych. Powyższy kapitał rezerwowy zostaje utworzony w wyniku przeniesienia do tego kapitału kwoty ____ zł (____) pochodzącej z kapitału zapasowego Spółki, powstałego z zysku wypracowanego przez Spółkę w latach ubiegłych.

7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

 

 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A.

 

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259)
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

20.03.2013
 

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2013 Z DNIA 20.03.2013 r.
WYKAZ WSZYSTKICH RAPORTÓW ZA ROK 2012

 
Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz wszystkich raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2012 roku. Ponadto spółka informuje, że wymienione w wykazie raporty bieżące i okresowe są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem: www.krakchemia.pl


Raporty bieżące:

1/2012 (10.01.2012) -  WYKAZ WSZYSTKICH RAPORTÓW ZA ROK 2011

2/2012 (20.01.2012) - PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z KREDYT BANK S.A.

3/2012 (27.01.2012) - PODPISANIE ANEKSU DO ZNACZĄCEJ UMOWY

4/2012 (31.01.2012) - TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2012 ROKU

5/2012 (2.02.2012) - PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI BANKOWEJ PRZEZ PKO BP S.A.

6/2012 (15.03.2012) - ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A.

7/2012 (27.03.2012) - ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY

8/2012 (11.04.2012) - WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
                                 KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 10.04.2012 r.

9/2012 (12.04.2012) - UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ PRZEZ PKO BP S.A.

10/2012 (12.04.2012) - WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM
                                 WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 10 KWIETNIA 2012 r.

11/2012 (22.06.2012) - ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY

12/2012 (18.07.2012) - WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI

13/2012 (28.08.2012) - PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z BRE BANK S.A.

14/2012 (12.11.2012) - PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z KREDYT BANK S.A.

15/2012 (23.11.2012) - NABYCIE AKCJI SPÓŁKI PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

16/2012 (23.11.2012) - ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

17/2012 (18.12.2012) - ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY

18/2012 (21.12.2012) - PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z KREDYT BANK S.A.

19/2012 (21.12.2012) - ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY

20/2012 (27.12.2012) - NABYCIE AKCJI SPÓŁKI PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

21/2012 (27.12.2012) - ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

 

Raporty okresowe:

14.03.2012 - SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2011r.

11.05.2012 - RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2012r.

24.08.2012 - RAPORT OKRESOWY ZA I PÓŁROCZE 2012r.

09.11.2012 - RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012r.


Raporty EBI:

1/EBI/2012 (31.12.2012) - INFORMACJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW

 
Podstawa prawna:

Art. 65 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

18.03.2013


RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2013 Z DNIA 18.03.2013

POWOŁANIE ZARZĄDU KRAKCHEMIA S.A. NA NOWĄ KADENCJĘ.

 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Rada Nadzorcza KRAKCHEMIA S.A. na posiedzeniu w dniu 18.03.2013 roku podjęła uchwałę w sprawie wyboru Zarządu Spółki na nową kadencję, zgodnie z którą Rada Nadzorcza KRAKCHEMIA S.A. na podstawie § 5 ust.1 pkt. 1.1 Statutu Spółki postanawia, że Zarząd Spółki składać się będzie z dwóch osób w dotychczasowym, niezmienionym składzie:

 

· Andrzej Zdebski – Prezes Zarządu,

· Włodzimierz Oprzędek – Wiceprezes Zarządu.

 

 

Pan Andrzej Zdebski – Prezes Zarządu

Funkcja pełniona w przedsiębiorstwie Emitenta: Prezes Zarządu

 

Andrzej Zdebski ma wykształcenie wyższe prawnicze. Adwokat. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania. W latach 1984-1992 był asystentem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego. Zajmował stanowisko Dyrektora: Polskiej Izby Handlu Zagranicznego O/Kraków w latach 1992-1994 oraz Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie w latach 1994-1997. W latach 1997–2001 był Dyrektorem oddziałów i departamentów central takich banków jak BWR SA w Krakowie, Deutsche Bank 24, Millennium Prestige. Pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy w latach 2001- 2003. W latach 2003-2006 był Prezesem Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., a od 2007 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu KRAKCHEMIA S.A. W przeszłości członek Rad Nadzorczych m. in.: Unimil S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, BGŻ S.A. 

Obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II – Kraków Balice oraz Członek Rad Nadzorczych NFI Jupiter, Zelmer S.A., Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, Konsul Honorowy Chile w Krakowie.

 

Pan Andrzej Zdebski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

  

Pan Włodzimierz Oprzędek – Wiceprezes Zarządu

Funkcja pełniona w ramach Emitenta: Wiceprezes Zarządu

 

Posiada wykształcenie wyższe techniczne. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie Ekonomiki i Organizacji Eksportu Budownictwa w 1990 roku oraz Ekonomiki i Zarządzania Firmami w 2002 roku. W latach 1980-1989 był asystentem na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jako specjalista ds. eksportu pracował w latach 1989-1991 w Kolejowych Zakładach Automatyki. W okresie od 1991 do 2000 roku związany był z Firma Handlową KrakChemia S.A. (obecnie ALMA MARKET S.A.), gdzie pracował kolejno na stanowiskach specjalisty ds. handlu zagranicznego oraz kierownika Biura Handlu Zagranicznego.

W KRAKCHEMII S.A. (przed przekształceniem w 2004 roku istniała jako KrakChemia-Hurt Sp. z o.o.) pracuje od momentu jej powstania tj. od 2000 roku zajmując kolejno stanowiska Kierownika Biura Handlu Zagranicznego, Dyrektora ds. Współpracy i Wdrożeń oraz Dyrektora Zarządzającego. Do 2002 roku był prokurentem Spółki. Od 2002 roku do chwili obecnej pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu na stanowisku Dyrektora Zarządzającego

 

Pan Włodzimierz Oprzędek nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

 

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z 2009, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

31.01.2013


 

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2013 Z DNIA 31.01.2013
TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2013 ROKU
 


Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku:
 

  I. Terminy przekazywania raportów kwartalnych:
 

     1. za I kwartał 2013 roku - 10 maja 2013 (piątek)
     2. za III kwartał 2013 roku - 8 listopada 2013 (piątek) 
 

 II. Termin przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2013 roku – 23 sierpnia 2013 (piątek) 
 

III. Termin przekazania raportu rocznego za 2012 rok – 14 marca 2013 (czwartek)
 

Spółka nie publikuje raportu okresowego za IV kwartał 2012 roku oraz raportu okresowego za II kwartał 2013 roku zgodnie z zapisami § 101 ust. 2 oraz § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).
 

Raport opublikowano zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).