Krakchemia S.A

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2015

Okres  od 1 stycznia do 31 grudnia 2015

 

 

w tys. PLN

w tys. EUR

 

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

535 391

127 938

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

10 031

2 397

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

9 140

2 184

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

7 299

1 744

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

23 959

5 725

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

-17 272

-4 127

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

-29 214

-6 981

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

-22 527

-5 383

9

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

10

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

0,81

0,19

11

Aktywa razem

177 652

41 688

12

Zobowiązania długoterminowe

1 762

413

13

Zobowiązania krótkoterminowe

93 713

21 991

14

Kapitał własny

82 177

19 284

15

Kapitał zakładowy

9 000

2 112

16

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

17

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

9,13

2,14

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 12 miesięcy 2015 roku wyniósł: 1 EUR=4,1848 PLN, a za  12 miesięcy 2014 roku wyniósł: 1 EUR=4,1893 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31 grudnia 2015 roku, który wynosił: 1 EUR=4,2615 PLN oraz na 31 grudnia 2014, który wynosił: 1 EUR=4,2623 PLN Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA III KWARTAŁ 2015

Okres  od 1 stycznia do 30 września 2015

 

 

w tys. PLN

w tys. EUR

 

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

408 849

98 316

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

7 020

1 688

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

6 383

1 535

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

5 095

1 225

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

38 531

9 266

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

-17 037

-4 097

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

-28 711

-6 904

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

-7 217

-1 735

9

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

10

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

0,57

0,14

11

Aktywa razem

176 563

41 656

12

Zobowiązania długoterminowe

1 713

404

13

Zobowiązania krótkoterminowe

95 226

22 466

14

Kapitał własny

79 624

18 785

15

Kapitał zakładowy

9 000

2 123

16

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

17

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

8,85

2,09

 

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 9 miesięcy 2015 roku wyniósł: 1 EUR=4,1585 PLN, a za  9 miesięcy 2014 roku wyniósł:  1 EUR=4,1803 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.09.2015 roku, który wynosił: 1 EUR=4,2386 PLN, na 31.12.2014 który wynosił: 1 EUR=4,2623 PLN oraz na 30.09.2014 roku który wynosił: 1 EUR=4,1755 PLN.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

 

 

 

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2015

Okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015

 

 

w tys. PLN

w tys. EUR

 

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

277 815

67 200

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

6 216

1 504

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

5 685

1 375

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

4 541

1 098

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

26 764

6 474

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

-3 778

-914

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

-13 618

-3 294

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

9 368

2 266

9

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

10

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR)

0,50

0,12

11

Aktywa razem

161 819

38 580

12

Zobowiązania długoterminowe

15 968

3 807

13

Zobowiązania krótkoterminowe

69 742

16 627

14

Kapitał własny

76 109

18 145

15

Kapitał zakładowy

9 000

2 146

16

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

17

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

8,46

2,02

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 6 miesięcy 2015 roku wyniósł: 1 EUR=4,1341 PLN, a za  6 miesiące 2014 roku wyniósł:  1 EUR=4,1784 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.06.2015 roku, który wynosił: 1 EUR=4,1944 PLN, na 31.12.2014 który wynosił: 1 EUR=4,2623 PLN oraz na 30.06.2014 roku który wynosił: 1 EUR=4,1609 PLN.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

 

 

DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA I KWARTAŁ 2015
Okres  od 1 stycznia do 31 marca 2015

w tys. PLN

w tys. EUR

 

1

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej

136 967

33 013

2

Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej

2 036

491

3

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

1 757

423

4

Zysk netto z działalności kontynuowanej

1 416

341

5

Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej

9 093

2 192

6

Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej

-2 686

-647

7

Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej

-2 562

-618

8

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie

3 845

927

9

Aktywa razem

187 396

45 829

10

Zobowiązania długoterminowe

27 079

6 622

11

Zobowiązania krótkoterminowe

86 304

21 106

12

Kapitał własny

74 013

18 101

13

Kapitał zakładowy

9 000

2 201

14

Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach)

9 000 000

9 000 000

15

Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR)

8,22

2,01

 

Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 3 miesiące 2015 roku wyniósł: 1 EUR=4,1489 PLN, a za  3 miesiące 2014 roku wyniósł: 1 EUR=4,1894 PLN.

Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.

Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.03.2015 roku, który wynosił: 1 EUR=4,089 PLN, na 31.12.2014 który wynosił: 1 EUR=4,2623 PLN oraz na 31.03.2014 roku który wynosił: 1 EUR=4,1713 PLN.

Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.