Krakchemia S.A

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI
Formularz przeznaczony do anonimowego zgłaszania naruszeń w spółce
Krakchemia S.A. w Krakowie („Spółka”) wprowadzony zgodnie z procedurą anonimowego zgłaszania naruszeń w Krakchemia S.A.

Niniejszy formularz przeznaczony jest dla osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę, a także na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze („Zgłaszający”) i służy do anonimowego zgłaszania Spółce wszelkich zidentyfikowanych działań niepożądanych i niezgodnych z prawem, w tym naruszeń przepisów, procedur lub standardów etycznych, w szczególności dotyczących:
 - organizacji pracy,
 - nieprzestrzegania procedur wewnętrznych,
 - komunikacji,
 - malwersacji,
 - mobbingu,
 - molestowania,
 - dyskryminacji.

Klauzula Informacyjna RODO:
1.    Administratorem danych osobowych Zgłaszającego jest Spółka, tj. Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Powstania Listopadowego 14, 30-298 Kraków („Administrator”).
2.    Administrator informuje, że:
      1.1.    podanie danych osobowych Zgłaszającego jest dobrowolne; zgłoszenie może być dokonane anonimowo;
      1.2.    podane przez Zgłaszającego dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z dokonanym zgłoszeniem Nieprawidłowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”);
      1.3.    dane osobowe Zgłaszającego będą przechowywane na czas prowadzenia postępowania w sprawie Nieprawidłowości, nie dłuższy niż 6 miesięcy; W razie wszczęcia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa, dane przechowywane są do czasu prawomocnego zakończenia postępowania i przez okres kolejnych 12 miesięcy;
      1.4.    Zgłaszającemu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby Zgłaszającego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
      1.5.    Zgłaszającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
      1.6.    dane osobowe Zgłaszającego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
      1.7.    w sprawie ochrony danych u Administratora można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@krakchemia.pl.
      1.8.    Formularz zgłaszania naruszeń:

@